PAN.2017.12.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 66/2017
PREZESA PAN
z dnia 6 grudnia 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 v. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki do Decyzji Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 44/2017 z 21 września 2017 r., Decyzją Nr 47/2017 z 6 października 2017 r. oraz Decyzją Nr 63/2017 z 23 listopada 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział paragrafWyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 po zmianach (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN17 139 113
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 139 113
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 330 274
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 808 839
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN37 464 187
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych34 267 187
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 000
73095Pozostała działalność26 959 700
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych26 309 700
Działalność Kancelarii PAN19 672 700
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 103 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 230 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 304 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK81 563 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2017

rozdział paragrafZadanie inwestycyjnewartość szacunkowa w złotych
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN2 800 000
6560wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - III etap1 183 646
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie - etap II część B2,

B3 i C

1 616 354
Razem2 800 000
73095Pozostała działalność400 000
6220zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania400 000
Razem400 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3 200 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny

§ 2009

Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 791 26000001 183 64626 974 906
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 886 6001 183 6465 070 246
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 309 0001 309 000
Stacje zagraniczne8 858 520000008 858 520
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 402 5002 402 500
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 720977 720
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie608 000608 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 134 3001 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie1 241 0001 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 071 000000006 071 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 735 0004 735 000
Inne jednostki organizacyjne2 404 92700001 616 3544 021 281
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie608 406608 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku37 02937 029
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej205 4921 616 3541 821 846
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301134 267 1870305 00092 00002 800 00037 464 187
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 144 813400 000041 544 813
Rozdział 7301017 13911317139 113
w tym: środki na DUN3 808 8393 808 839
Rozdział 7309524 005 700400 00024 405 700
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000
*) z dniem 30 września 2017 roku zakończono likwidację Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK (w zł)

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2017 rok zgodnie z Decyzją Nr 63/2017 Prezesa PAN z dnia 23.11.2017 r.Zmiany wynikające z Załącznika Nr 4 Uchwały

Nr 36/2017 Prezydium PAN

z dnia 21.11.2017 r.

Plan na 2017 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska81 563 000081 563 000
Zadanie

10.1.

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk81 563 000081 563 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 303 962-164 84917 139113
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 303 962-164 84917139 113
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk49 968 238190 12950 158 367
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 928 238480 42925 408 667
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 193 000-290 30020 902 700
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 290 800-25 28014 265 520
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych8 783 80074 7208 858 520
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych5 507 000-100 0005 407 000