Akty korporacyjne

PAN.2018.8.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 24/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie

Na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2018, poz. 1475) postanawia się, co następuje:
§  1.  W Statucie Przedstawicielstwa "POLSKA AKADEMIA NAUK", stanowiącym załącznik do Decyzji Nr 36 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu jednostce działającej pod nazwą Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Kijowie, zmienionej Decyzją Nr 58 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 grudnia 2013 r., § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W korespondencji z organami i instytucjami wymienionymi w art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 931) oraz obywatelami polskimi i polskimi osobami prawnymi Przedstawicielstwo używa pieczęci podłużnej zawierającej polską nazwę jednostki oraz jej adres.

§  2.  Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.