Akty korporacyjne

Lekarz.2008.6.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 10
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 czerwca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:
§  1. W uchwale Nr 44/03/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie gospodarki finansowej samorządu lekarzy (Biuletyn NRL Nr 3(78) i Nr 6 (80)) załączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie w dniem 1 stycznia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO

NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJPLAN
I. PRZYCHODY
1. Składki
1.1 - składki lekarzy
1.2 - składki lekarzy stomatologów
2. Wpłaty
3. Refundacja z budżetu państwa
4. Gospodarka - pokoje gościnne
5. Gazeta Lekarska
6. Odsetki
7. Inne
II. KOSZTY
1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
2. Naczelny Sąd Lekarski
3. Naczelna Rada Lekarska - koszty finansowane z refundacji
4. Naczelna Rada Lekarska
4.1 Biuro
4.2 Zjazd
4.3 Krajowa Komisja Wyborcza
4.4 Naczelna Komisja Rewizyjna
4.5 Gazeta Lekarska
4.6 Gospodarka
4.7 Posiedzenia NRL i Prezydium NRL
4.8 Komisja Stomatologiczna
4.9 Komisje i Zespoły NRL
4.10 Opłaty związane z przynależnością do organizacji międzynarodowych
4.11. wynagrodzenia dla ekspertów
4.12 Centralny Rejestr Lekarzy
5. WYDATKI CELOWE
III. Różnica przychody -koszty
IV. Rezerwa budżetowa
1. lokaty
2. inne cele
V. Środki pieniężne ogółem
Środki pieniężne ogółem
Nieruchomości
Udział w innych organizacjach
NACZELNA RADA LEKARSKA
I. PRZYCHODY
1. Składki
1.1- składki lekarzy
1.2 - składki lekarzy stomatologów
2. Wpłaty
2.1 - wpłaty lekarzy
2.2 - wpłaty lekarzy stomatologów
2.3 - inne wpłaty
3. sprzedaż majątku
4. odsetki
5. inne
II. KOSZTY
1. BIURO
1.1 materiały + energia
1.2 usługi obce
1.3 podatki i opłaty
1.4 wynagrodzenia
1.5 narzuty
1.6 amortyzacja
1.7 pozostałe
1.8 czynsz
2. ZJAZD
3. posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej (delegacje+diety+protokoły)
4. posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (delegacje+diety+protokoły)
5. Komisja Stomatologiczna
6. KOMISJE I ZESPOŁY NRL
6.1 Ośrodek Współpracy z Polonią Medyczną
6.2 Współpraca z Zagranicą
6.3 Egzaminy cudzoziemców
6.4 KKSiR
6.5 Pozostałe Komisje i Zespoły NRL
7. Opłaty z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych
8. Wynagrodzenia dla ekspertów
9. Krajowa Komisja Wyborcza
10. Naczelna Komisja Rewizyjna
11. Inne
III. Wydatki celowe
VI. Różnica przychody - koszty
I. PRZYCHODY - refundacja z budżetu państwa
II. KOSZTY
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 delegacje i diety
7.2 biegli
7.3 czynsz
7.4 inne
Naczelny Sąd Lekarski
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 delegacje i diety
7.2 biegli
7.3 czynsz
7.4 inne
Naczelna Rada Lekarska - koszty refundowane z budżetu państwa
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 delegacje i diety
7.2 biegli
7.3 czynsz
7.4 inne
III. Przychody - Koszty
CENTRALNY REJESTR LEKARZY
I. PRZYCHODY
1.1
1.2
1.3
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 czynsz
7.2 inne
8. Wydatki związane z informatyką
8.1 środki trwałe
8.2 utrzymanie systemu, modernizacja i rozszerzenia oprogramowania
III. Różnica przychody - koszty
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
POKOJE GOŚCINNE
I. PRZYCHODY
1. sprzedaż świadczeń
2. sprzedaż majątku
3. inne
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 czynsz
7.2 inne
III. Różnice przychody - koszty

Kształcenie Lekarzy

I. PRZYCHODY
1. składki
2. opłaty
3. inne
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 czynsz
7.2 inne
III. Różnice przychody - koszty
IV. dotacje na kształcenie lekarzy organizowane przez OIL
GAZETA LEKARSKA
I. PRZYCHODY
1. sprzedaż reklam i insertów
1.1 sprzedaż ogłoszeń
2. wydawnictwo
3. zwrot z tytułu wspólnego kolportażu
4. inne
II. KOSZTY
1. koszty redakcji
1.1 materiały + energia
1.2 usługi obce
1.3 podatki i opłaty
1.4 wynagrodzenia
1.5 narzuty
1.6 amortyzacja
1.7 pozostałe koszty
1.7.1 delegacje i diety
2. Honoraria
3. Skład
4. Druk
5. Kolportaż
6. Pozostałe
6.1 czynsz
6.2 inne
III. Różnica przychód - koszty
Informacja uzupełniająca - zakup majątku (powyżej 200 zł)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR PRELIMINARZA BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Okręgowa Rada Lekarska
1. PRZYCHODY
1. 1.1 - składki lekarzy
1.2 - składki lekarzy stomatologów
2. 2.1 - wpłaty lekarzy
2.2 - wpłaty lekarzy stomatologów
2.3 - wpłaty za praktyki lekarskie
2.4 - wpłaty za praktyki lekarskie stomatologów
3. sprzedaż majątku
4. odsetki
5. inne
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. składka na NIL
8. zjazd
9. posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej (delegacje+diety)
10. Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej (delegacje+diety)
11. Komisja Stomatologiczna
12. KOMISJE PROBLEMOWE
12.1 KKSiT
12.2 Biuro pośrednictwa pracy
12.3 KKU
12.4 KSL
12.5 Fundusz dyspozycyjno-reprezentacyjny
12.6 Pozostałe komisje
13. Komisja Wyborcza
14. Delegatury
15. Pozostałe
15.1 czynsz
15.2 inne
III. WYDATKI CELOWE
IV. Różnica przychody - koszty
REFUNDACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA
I. PRZYCHODY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
II. KOSZTY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. Pozostałe
7.1. czynsz
7.2 inne
III. Różnica przychody - koszty
I. PRZYCHODY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
II. KOSZTY OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. Pozostałe
7.1 czynsz
7.2 inne
III. Różnica przychody - koszty
I. PRZYCHODY OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY
II. KOSZTY OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. Pozostałe
7.1 czynsz
7.2 inne
III. Różnica przychody - koszty
I. PRZYCHODY - PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
II. KOSZTY - PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. Pozostałe
7.1 czynsz
7.2 inne
8. koszty dokumentów
I. Przychody ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa
II. Koszty ORL z tytułu refundacji z budżetu państwa
III. Różnica przychody - koszty
I. Różnica ogółem-przychody ogółem-koszty ogółem
I. Przychody - refundacje z Urzędu Marszałkowskiego
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. inne
III. Różnica przychody - koszty
OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA
I. Wydzielone środki na potrzeby Okręgowej Komisji Rewizyjnej
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. inne
III. Różnica środki - koszty
KOMISJA BIOETYCZNA
I. PRZYCHODY
II. KOSZTY
1. materiały i energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. inne
III. Różnica przychody - koszty
PRAKTYKI LEKARSKIE
I. PRZYCHODY Z TYTUŁU OPŁAT
1.1 lekarze
1.2 lekarze stomatolodzy
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
4.1. osobowy
4.2 bezosobowy
4.2.1 lekarze
4.2.2 lekarze stomatolodzy
5. narzuty
6. amortyzacja
7. inne
III. Różnica przychody - koszty
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
I. PRZYCHODY
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. inne
8. koszty finansowe
III. ZAKUP MAJĄTKU
IV. REZERWA BUDŻETOWA
1. lokaty
2. inne cele
V. Różnie przychody - koszty
BIULETYN
I. PRZYCHODY
1. reklamy i inserty
1.2 sprzedaż wydawnictw
1.3 inne
II. KOSZTY
1. koszty redakcyjne
1.1 materiały + energia
1.2 usługi obce
1.3 podatki i opłaty
1.4 wynagrodzenia
1.5 narzuty
1.6 amortyzacja
2. koszty honorariów
3. koszty składu
4. koszty druku
5. koszty spedycji
6. koszty kolportażu
III. Zakup majątku
IV. Różnica przychody - koszty

Kształcenie Lekarzy

I. PRZYCHODY
1. składki
2. opłaty
3. dotacje NIL na kształcenie lekarzy organizowane przez OIL
4. inne
II. KOSZTY
1. materiały + energia
2. usługi obce
3. podatki i opłaty
4. wynagrodzenia
5. narzuty
6. amortyzacja
7. pozostałe koszty
7.1 czynsz
7.2 inne
III. Różnice przychody - koszty
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
I. PRZYCHODY
1. Składki
1.1- składki lekarzy
1.2 – składki lekarzy stomatologów
2. Wpłaty
2.1 praktyki
2.1.1 lekarzy
2.1.1 lekarzy stomatologów
2.2 bioetyka
3. Refundacja z budżetu państwa
4. Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego
5. Gospodarka
6. Biuletyn
7. Odsetki
8. Inne
II. KOSZTY
1. Rozliczenie refundacji z budżetu państwa
1.1 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1.2 Okręgowy Sąd Lekarski
1.3 Okręgowy Rejestr Lekarzy
1.4 Okręgowa Rada Lekarska - koszty finansowane z refundacji
2. Rozliczenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego
2.1 Staż podyplomowy
3. Koszty Okręgowej Rady Lekarskiej
3.1 Biuro
3.2 Zjazd
3.3 Okręgowa Komisja Wyborcza
3.4 Okręgowa Komisja Rewizyjna
3.5 Biuletyn
3.6 Gospodarka
3.7 Komisja Bioetyczna
3.8 Praktyki
3.9 Pozostałe koszty Okręgowej Rady Lekarskiej
3.9.1 Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
3.9.2 Komisje problemowe
3.9.3 Komisja Stomatologiczna
3.9.4 Delegatura
3.9.5 Składka na Naczelną Izbę Lekarską
4. WYDATKI CELOWE
III. Różnica przychody - koszty
IV. Rezerwa budżetowa
1. lokaty
2. inne cele
V. Środki zarezerwowane na F.S.
Środki pieniężne ogółem
Nieruchomości
Udziały w innych organizacjach