Akty korporacyjne

Lekarz.2006.4.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 20/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz § 4 uchwały Nr 9 IV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie regulaminu organów Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. W § 1 uchwały Nr 14/06/V z dnia 18 marca 2006 r. w sprawie składu komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 na końcu dodaje się wyrazy "Andrzej Włodarczyk",
2) w pkt 5 na końcu dodaje się wyrazy "Adam Wiernikowski, Barbara Ostrawska-Belter, Janina Marczyńska, Janina Mikołajczyk, Ryszard Grabowski",
3) w pkt 6 na końcu dodaje się wyrazy "Mariusz Malicki, Paweł Czekalski, Maciej Borowiecki, Anna Zmysłowska",
4) w pkt 7 na końcu dodaje się wyrazy " Maciej Jachymiak",
5) w pkt 8 na końcu dodaje się wyrazy " Patryk Hartwich, Piotr Łopata",
6) w pkt 12 na końcu dodaje się wyrazy "Jan Kłopotowski",
7) w pkt 16 na końcu dodaje się wyrazy " Włodzimierz Majewski".
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.