Zm.: uchwała w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego.

Akty korporacyjne

PKA.2010.3.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 240/2010
PREZYDIUM PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ
z dnia 11 marca 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego.

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 2 Statutu Państwowej Komisji Akredytacyjnej Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej uchwala, co następuje:
§  1.
W Uchwale Nr 828/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3) będzie zatrudniony w uczelni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt. 5",

2)
§ 2 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego może mieć nie więcej niż dwie osoby:

- cudzoziemców, spełniających określone warunki1,

- osoby, które zostały zatrudnione w uczelni w trybie określonym w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym",

3)
§ 2 ust. 3 pkt. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) deklaracje zawarcia umowy o pracę z osobami wskazanymi do minimum kadrowego od początku roku akademickiego, w którym rozpocznie się kształcenie na danym kierunku. W przypadku, gdy uczelnia lub jej jednostka organizacyjna rozpoczyna kształcenie na studiach pierwszego stopnia, nie więcej niż połowa osób stanowiących minimum kadrowe - do dnia rozpoczęcia kształcenia na trzecim semestrze - może być zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy",

"6) wykaz planowanych zajęć dydaktycznych (nazwa i rodzaj zajęć, liczba godzin), które będą osobiście prowadzone przez osoby wskazane do minimum kadrowego2. Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, o których mowa w pkt. 5, zobowiązane są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 50% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych dla danej grupy nauczycieli akademickich".

4)
§ 3 ust. 2 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w grupie nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego może mieć nie więcej niż dwie osoby:

- cudzoziemców, spełniających określone warunki3,

- osoby, które zostały zatrudnione w uczelni w trybie określonym w art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym".

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

1 § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. Nr 144, poz. 1048 z późn. zm.),

2 § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.

3 § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.