Zm.: decyzja w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Akty korporacyjne

PAN.2014.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 46/2014
PREZESA PAN
z dnia 18 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675 oraz z 2014 r. poz. 1198) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.
Załączniki nr 1, 4 i 5 do Decyzji Nr 11/2014 Prezesa PAN z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 22/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku, Decyzją Nr 25/2014 z dnia 18 września 2014 roku, Decyzją Nr 31/2014 z dnia 29 października 2014 roku, Decyzją Nr 37/2014 z dnia 19 listopada 2014 roku, Decyzją Nr 39/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku, Decyzją Nr 43/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, Decyzją Nr 44/2014 z dnia 16 grudnia 2014 roku otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA (w zł)

rozdział paragrafWyszczególnieniePODZIAŁ kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 po zmianachwtym: na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę (DUN)
0123
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN16 810 3263 810 740
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych16 810 3263 810 740
Działalność organów Akademii, w tym świadczenia na rzecz członków PAN11 142215
Działalność korporacji uczonych PAN5 668 111
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN36 030 140798 314
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich204 540
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych33 284 200798 314
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych902 115
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych1 639 285
73095Pozostała działalność25 310 534800 449
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych23 878 534800 449
Działalność Kancelarii PAN18 063 534
Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 211 000
Dotacje podmiotowe dla instytutów międzynarodowych2 604 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych1 432 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK78 151 0005 409 503

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2014 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa na rok 2014 § 2570iv tym: wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukęDotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe23 392 722657 3140138 4001 198 64024 729 762
Biblioteka Gdańska6 701 90080 5005 0006 706 900
Biblioteka Kórnicka3 328 46667 400104 0001 198 6404 631 106
Archiwum w Warszawie1 867 861118 3611 867 861
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie506 00043 400506 000
Muzeum Ziemi2 775 12243 0002 775 122
Stacje zagraniczne8 213 373304 153029 40008 242 773
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 033 60033 6002 033 600
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli974 220974 220
Stacja Naukowa w Moskwie378 000378 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 119 85349 8531 119 853
Stacja Naukowa w Rzymie1 374 20068 20029 4001 403 600
Stacja Naukowa w Wiedniu1 915 000134 0001915 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie418 50018 500418 500
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 684 156106 000204 540007 088 696
Zakład Antropologii1 022 00012 0001 034 000
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 164 600192 5401 357 140
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt300 000300 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 397 556106 0004 397 556
Inne jednostki organizacyjne2 763 78435 0000763 715440 6453 968144
Dom Rencisty1 616 000763 7152 378 715
Dom Pracy Twórczej w Mądralinie426 000426 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie435 00035 000440 645875 645
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład (Doświadczalny Gospodarki Stawowej w Gołyszu w likwidacji0
Zakład Doświadczalny w Kórniku212 000212 000
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie0
Zakład Działalności Pomocniczej75 78475 784
Warszawska Drukarnia Naukowa w likwidacji0
Inne zadania, w tym realizowane centralnie (np: pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Centrum Badań Ekologicznych oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów likwidacji przypadających do zapłaty w roku 2014)243 538243 538
RAZEM rozdział 7301133 284 200798 314204 540902 1151 639 28536 030 140
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów międzynarodowych, z tego:2 604 0002 604 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur1 330 0001 330 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:38 034 8604 611 1891 432 00039 516 860
Rozdział 7301016 810 3263 810 74016 810 326
Rozdział 7309521 274 534800 4491 432 00022 706 534
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAK73 973 060S 409 503204 5402 3341151 639 28578 151 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK na 2014 r. (w zł)

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2014 rok po zmianach zgodnie z Decyzją Nr 44/2014 Prezesa PAN z dnia 16 grudnia 2014 r.Zmiany wynikające z Załączników Nr 2 i 3 do Uchwały Nr 54/2014 Prezydium PAN z dnia 11 grudnia 2014 r.Plan na 2014 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska78 151 000078 151 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki78 151 000078 151 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki78 151 000078 151 000
Działanie 10.1.3.1 Finansowanie działalności Polskiej Akademii Nauk78 151 000078 151 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 151 151-340 82516 310 326
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 151 151-340 82516 810326
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk46 986 296296 60547 282 901
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy w ramach RPO192 540428 071192 540
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art, 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust, 3 pkt 5 i 6 ustawy PO EWT12 00012 000
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 642 75625 070 827
Rozdział 73011§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 872 715872 715
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych1 639 2851 639 285
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych18 195 000-131 46618 063 534
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych1 432 0001 432 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 013 55344 22014 057 773
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 730112570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych8 139 15374 2208 213 373
Rozdział 73011§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie tub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych29 400 29 400
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych5 845 000-30 0005 815 000