Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 20/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania dowodowego na podstawie art. 87 Kodeksu postępowania administracyjnego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz art. 87 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zleca przeprowadzenie postępowania dowodowego w każdej ze spraw z zakresu:
- wpisu na listę,
- skreślenia z listy,
- przekształcenia wpisu warunkowego we wpis,
- rozpatrywania wniosków w sprawie indywidualnego sposobu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niżej wymienionym członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w osobach:
1) Radomir Szaraniec - nr wpisu 11138
2) Ewa Jakubczyk - nr wpisu 02745
3) Piotr Jan Brozowski - nr wpisu 03637
4) Walerian Goryniak - nr wpisu 00890
5) Jolanta Nikolaj - nr wpisu 01931
6) Piotr Przybyła - nr wpisu 06697
7) Ewa Stolarczyk - nr wpisu 11051.
§  2.  Traci moc uchwała nr 629/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania dowodowego na podstawie art. 87 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.