Akt korporacyjny

Rewid.2018.10.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2683/47/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów do Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w związku z § 13 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zgłasza do Komitetu Standardów Rachunkowości następujące osoby:
1) Barbara Misterska-Dragan;
2) Ernest Podgórski;
3) Anna Sirocka.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 46/2018 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.