Akt korporacyjny

Lekarz.2017.6.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 131/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii

Na podstawie art. 5 pkt 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r., poz. 126, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgłasza się kandydaturę prof. dr hab. Marioli Śliwińskiej-Kowalskiej na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.