Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 238/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie zgłoszenia kandydata do Rady Akredytacyjnej

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U z 2016 r., poz. 2135), art. 5 pkt 9 i 10, art. 39 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Zgłasza się kandydaturę kol. Tomasza Romańczyka na członka Rady Akredytacyjnej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.