Zawarcie Porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek.

Akty korporacyjne

Aptek.2017.5.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/17/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 23 maja 2017 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem, Naczelna Rada Aptekarska wyraża zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek.
§  2. 
Do zawarcia porozumienia, o którym mowa w § 1., Naczelna Rada Aptekarska upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr farm. Elżbietę Piotrowską - Rutkowską.
§  3. 
Ostateczną treść porozumienia określi Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie w dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Poprzednie porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Farmaceutycznym a Naczelną Radą Aptekarską podpisane było w 2015 r. i na dzień dzisiejszy nie przystaje do obecnych realiów.

Potrzeba podpisania niniejszego porozumienia związana jest z aktualnie przyjętą linią orzeczniczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której Sąd systematycznie wskazuje, że organy samorządu aptekarskiego nie mają uprawnienia do wydawania w trybie współdziałania organów na gruncie art. 106 k.p.a. opinii w sprawie udzielenia (i związanej z tym opinii w przedmiocie rękojmi kandydata na stanowisko kierownika), bądź cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Poprzednie porozumienie odwoływało się w swej treści do postępowania z art. 106 k.p.a. statuującego instytucję współdziałania organów. Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w licznych w wyrokach kwestionował prawo izb aptekarskich do wydawania opinii w trybie art. 106 k.p.a. na skutek wniosku o wydanie opinii w przedmiocie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, m. in. w sprawach o sygn. akt: VI SA/Wa 1922/15, VI SA/Wa 1923/15, VI SA/Wa 2288/15, VI SA/Wa 2651/15, VI SA/Wa 2653/15, VI SA/Wa 2751/15, VI SA/Wa 2756/15, VI SA/Wa 3020/15, VI SA/Wa 3022/15, VI SA/Wa 577/16, VI SA/Wa 578/16, VI SA/Wa 2291/16, VI SA/Wa 2293/16, VI SA/Wa 2296/16, VI SA/Wa 2297/16, VI SA/Wa 2298/16).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 14 lutego 2017 r. o sygn. akt II GSK 4920/16 potwierdził linię orzeczniczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wobec jednoznacznego stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego, dotyczącego braku kompetencji organów samorządu aptekarskiego do opiniowania w trybie art. 106 k.p.a. wniosków o udzielenie bądź cofnięcie zezwolenia, brak jest podstaw do podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego w przedmiocie wniosku o wydanie opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i tym samym udzielenia kandydatowi na stanowisko kierownika apteki rękojmi należytego jej prowadzenia na podstawie art. 106 k.p.a.

Mając na uwadze powyższą linię orzeczniczą sądownictwa administracyjnego, poprzez podpisanie niniejszego porozumienia należy zapewnić samorządowi możliwość brania udziału w postępowaniach z założeniem, że będzie to respektowane przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Projekt porozumienia oprócz wypracowania nowych zasad współpracy ma również na celu ujednolicenie dotychczas rozbieżnego trybu postępowania w poszczególnych izbach przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz w sprawach ustanawiania lub zmiany kierowników aptek ogólnodostępnych.