Akty korporacyjne

Rewid.2019.1.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3138/50/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru obsługi technicznej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm. w zw. z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru obsługi technicznej IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, o których mowa w § 2.
§  2.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią: cena oraz pisemne zagwarantowanie poufności danych przy głosowaniach tajnych. W przypadku, kiedy ceny proponowane przez uczestników konkursu będą identyczne bądź zbliżone, pod uwagę będzie również brana ewentualna współpraca z danym kontrahentem w przeszłości.
§  3.  Formularz cenowy dotyczący zapytania ofertowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

FORMULARZ

CENOWY

nazwaszt.cena jedn. nettocena netto
system do głosowania elektronicznego dla 270 osób10,000,00
nagłośnienie duże10,000,00
mikrofon przewodowy50,000,00
mikrofon bezprzewodowy40,000,00
nagranie wystąpień na CD (mp3)10,000,00
projektor 4500 ANSI20,000,00
ekran 3 x 2 m20,000,00
laptop20,000,00
plazma 42" - 50"40,000,00
wizualizacja, filmowanie (2 kamery)10,000,00
montaż filmu10,000,00
mównica10,000,00
nagłośnienie małe10,000,00
projektor 3500 ANSI10,000,00
transmisja audio i video pomiędzy salami10,000,00
panel LED 8 X RGB100,000,00
par 64 LED RGBA120,000,00
Griven Pc 1000W40,000,00
Gobo: logo PIBR10,000,00
wykładzina na scenę (scena hotelowa 10 x 3 m)10,000,00
obsługa techniczna10,000,00
montaż i demontaż sprzętu10,000,00
transport, załadunek i rozładunek10,000,00
RAZEM NETTO0,00
1 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr 7/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.