Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 588/7A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru kancelarii prawnej do obsługi prawnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
§  2. 
1.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
1) stawka godzinowa za świadczenie usługi prawnej;
2) gotowość do świadczenia usług prawnych w siedzibie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w godzinach pracy Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w wymiarze 90 godzin w miesiącu;
3) zobowiązanie do realizacji obsługi prawnej wyłącznie przez prawnika wpisanego na listę adwokatów lub radców prawnych;
4) niezbędne doświadczenie prawnika dedykowanego do świadczenia usługi prawnej:
- w prowadzeniu postępowań administracyjnych;
- w prowadzeniu postępowań dyscyplinarnych w stosunku do członków samorządu zawodowego;
- w obsłudze organów samorządów zawodowych;
5) gotowość do świadczenia usługi prawnej od dnia 1 stycznia 2020 r. 2. Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe warunki dokonuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.