Zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług tłumaczenia. - OpenLEX

Zatwierdzenie szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług tłumaczenia.

Akty korporacyjne

Rewid.2020.8.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1100/16A/2020
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy usług tłumaczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) w związku z § 3 ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług tłumaczenia z języka angielskiego na język polski czwartego wydania: "Przewodnika stosowania Międzynarodowych Standardów Badania w badaniu małych i średnich jednostek", opublikowanego przez Międzynarodową Federację Księgowych (International Federation of Accountants - IFAC) w dwóch częściach w dniu 17 lipca 2018 r.
§  2. 
1. 
Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
a)
cena określona w formie stawki za stronę tłumaczeniową lub liczbę znaków;
b)
termin realizacji usługi tłumaczenia;
c)
doświadczenie w tłumaczeniu dokumentów z branży finansowej i audytorskiej;
d)
wykonanie tłumaczenia przez wykwalifikowanych tłumaczy;
e)
weryfikacja przetłumaczonego dokumentu przez innego wykwalifikowanego tłumacza;
f)
przygotowanie tłumaczenia dokumentu w wersji edytowalnej;
g)
możliwość wykonania obróbki graficznej, w tym przygotowania dokumentu w wersji do druku.
2. 
Wyboru oferty spośród wszystkich spełniających powyższe kryteria dokonuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.