KRPSZ.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 109/18
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 22 marca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Na podstawie § 17 Statutu Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1047)
uchwala się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych KRePSZ za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.