Akty korporacyjne

Aptek.2017.3.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr VII/4/2017
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 20 marca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.), w związku z art. 39 ust. 1 pkt 14 oraz art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1496), Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Naczelna Rada Aptekarska, po rozpatrzeniu, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Naczelnej Izby Aptekarskiej za 2016 r., stanowiące załącznik do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, z późn. zm.) kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom.

Stosownie zaś do art. 53 ust. 1 przywołanej ustawy, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.