Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Akty korporacyjne

Podat.2011.2.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr 9/2011
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 8 lutego 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP

Na podstawie § 28 ust. 4 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 534/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Zespołu Odwołań KRDP, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Plan działania Zespołu Odwołań KRDP na rok 2011

Bieżące rozpatrywanie wpływających odwołań.