Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 49/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2019.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP na rok 2019

1. Stworzenie centralnego kalendarza wydarzeń zintegrowanego z kalendarzami dla poszczególnych Regionalnych Oddziałów KIDP.
2. Inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych z wykorzystaniem nowoczesnych form kształcenia - e-learning.
3. Współdziałanie w zakresie promocji zawodu doradcy podatkowego.
4. Wspieranie Zarządów ROKIDP w zakresie działalności edukacyjnej doradców podatkowych oraz działań zmierzających do nawiązania ścisłej współpracy z organami ścigania w celu wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.
5. Wsparcie prac związanych z wydaniem II-wersji "Księgi pomocy" i innych tego typu publikacji.
6. Wsparcie Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie działalności informacyjnej wśród przedsiębiorców i osób fizycznych nt. ustawowych praw i obowiązków doradców podatkowych mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo podatnika.
7. Wsparcie Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konwentu Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
8. Przygotowanie projektów rozstrzygnięć Rady w zakresie zwoływania Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby oraz zasad powoływania, odwoływania i uzupełnianie wyboru podczas tych zgromadzeń.
9. Współpraca z Regionalnymi Oddziałami Izby w zakresie niezastrzeżonym dla innych Komisji.