Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 796/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Informatyzacji KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. (ze zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Informatyzacji KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Informatyzacji KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Informatyzacji KRDP na rok 2020

1. Podejmowanie działań zmierzających do utrzymania i zapewnienia należytego poziomu informatyzacji oraz cyfryzacji Izby poprzez: - integrację, unifikację systemów informatycznych, podjęcie i sfinalizowanie działań zmierzających do zabezpieczenia funkcjonowania listy doradców podatkowych zgodnie z wymogami ustawy o doradztwie podatkowym, - zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Izby, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych oraz wymagań technicznych, - Komisja Informatyzacji KRDP finansuje zakup lub modernizację sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego, oprogramowania i usług informatycznych z tym związanych, niezbędnego do zapewnienia należytej poufności i integralności danych oraz informacji przetwarzanych przy wykorzystaniu sprzętu oraz oprogramowania w oparciu między innymi o rekomendację firmy sprawującej nadzór nad sprzętem informatycznym KIDP, - zapewnienie obsługi informatycznej w Biurze Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz w Biurach Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, - ustalanie zasad wymiany informacji pomiędzy Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a Biurami Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych z uwzględnieniem wymogów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO), przepisów krajowych oraz przepisów wewnętrznych w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Rozwijanie narzędzi teleinformatycznej komunikacji pomiędzy organami i członkami Izby w szczególności poprzez: - modyfikację i rozwój systemu mdoradca, - modyfikację i rozwój strony internetowej.
3. Rozwijanie produktów i narzędzi teleinformatycznych służących promocji zawodu doradcy podatkowego oraz usług doradztwa podatkowego przy współpracy z Komisją Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.
4. Podejmowanie innych czynności służących informatyzacji i teleinformatyzacji Izby.