Akty korporacyjne

Podat.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 795/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP

Na podstawie § 27 ust. 5 Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 46/2019 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zatwierdza roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Roczny plan działania Komisji Finansowej KRDP stanowi część składową planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2020.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan działania Komisji Finansowej KRDP na rok 2020

1. Weryfikacja i akceptacja sporządzanych przez jednostki organizacyjne KIDP cząstkowych planów przychodów i wydatków z uwzględnieniem możliwości finansowych Izby.
2. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP planów budżetu Izby.
3. Analizowanie bieżącej sytuacji finansowej Izby w oparciu o sporządzone sprawozdania z wykonania budżetu.
4. Opiniowanie przygotowywanych przez Biuro KIDP sprawozdań z wykonania rocznych planów przychodów i wydatków Izby.
5. Przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał i stanowisk dotyczących finansów Izby.
6. Wnioskowanie o zasięganie opinii zewnętrznych dotyczących problemów finansowych Izby.
7. Podejmowanie innych działań z zakresu właściwości Komisji zleconych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.
8. Monitorowanie przebiegu windykacji składek członkowskich.
9. Podejmowanie Stanowisk Komisji regulujących zasady stosowania polityki rachunkowości.