Zatwierdzenie Instrukcji postępowania w sprawach wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis.

Akty korporacyjne

Podat.2002.4.17

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2002 r.

UCHWAŁA Nr 18/2002
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawach wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis

§  1.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych:
1.
zatwierdza "Instrukcję postępowania w sprawach wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały;
2.
zobowiązuje osobę kierującą Biurem Izby do zapewnienia sprawnej obsługi pracy Komisji Wewnątrzkorporacyjnej w zakresie określonym "Instrukcją...";
3.
zobowiązuje Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych do koordynacji, w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Wewnątrzkorporacyjnej, pracy Biura Izby w taki sposób, aby Komisja Wewnątrzkorporacyjna miała zapewnione właściwe warunki pracy i obsługi biurowej dla sprawnego przygotowania projektów rozstrzygnięć Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawach wpisów;
4.
upoważnia Przewodniczącego Komisji Wewnątrzkorporacyjnej do publikacji komunikatów z pracy Komisji Wewnątrzkorporacyjnej na stronach internetowych Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Instrukcja postępowania w sprawie wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis na podstawie art. 86 ustawy o doradztwie podatkowym

Instrukcja reguluje sposób i tryb postępowania pracowników Biura KIDP oraz członków Komisji Wewnątrz-Korporacyjnej w sprawie wniosków o przekształcenie wpisu.

Do postępowania w sprawie wpisów na listę doradców podatkowych stosuje się przepisy:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz.U.00.98.1071 ogłoszony 17.11.2000 r.),

2. Ustawa z dnia 5 lipca o doradztwie podatkowym (Dz.U.96.102.475, Dz.U.97.88.554, Dz.U.00.94.1037, Dz.U.01.42.474).

I.

1. Wniosek wpływający do Biura KIDP należy niezwłocznie wpisać do "Książki Podawczej" (korespondencja przychodząca). Koperta wraz z zawartością (wniosek i wszystkie załączniki) winny być opatrzone pieczątką o treści "Biuro KIDP - wpłynęło dnia........." z datownikiem. Załączniki winny być kolejno ponumerowane, oddzielnie dla każdego wniosku.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

2. Wniosek wraz z załącznikami należy wpisać do "Rejestru Wniosków w Sprawie Przekształcenia Wpisu" w porządku chronologicznym i założyć akta wnioskodawcy.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

Rejestr Wniosków... zawiera następujące dane:

* liczbę porządkową,

* datę wpływu wniosku,

* nazwisko i imiona doradcy podatkowego,

* numer wpisu warunkowego doradcy,

* datę przekazania akt Wnioskodawcy członkowi zespołu roboczego Komisji,

* imię i nazwisko oraz podpis członka zespołu roboczego Komisji przejmującego wniosek do rozpatrzenia,

* datę zwrotu akt do Biura KIDP przez członka zespołu roboczego Komisji

* imię i nazwisko członka zespołu roboczego Komisji zwracającego akta,

* uwagi.

Liczba porządkowa "Rejestru ..." danego wniosku winna być odnotowana w odpowiedniej pozycji alfabetycznej listy doradców podatkowych archiwizowanej w oddzielnym segregatorze.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

3. Każdy wniosek wraz z załącznikami winien być archiwizowany w oddzielnej, opatrzonej właściwymi numerami teczce (liczba porządkowa "Rejestru" i numer wpisu na listę doradców podatkowych wnioskodawcy) - aktach osobowych doradcy.

Akta składają się z 3 części:

Część A: dokumenty rejestracyjne - wniosek oraz załączniki,

Część B: dokumentacja postępowania w sprawie wniosku, prowadzonego przez Biuro KIDP i Komisję Wewnątrz-Korporacyjną.

Część C: dokumentacja kończąca postępowanie - decyzja KRDP

Dokumentację, o której mowa w niniejszej instrukcji należy przechowywać w siedzibie Biura KIDP zgodnie z odrębnie ustalonymi zasadami. Rozporządzenie dokumentacją, bądź jakąkolwiek jej częścią przez pracowników Biura w sposób naruszający zasady jej przechowywania, o których mowa powyżej, oraz zasady pracy z dokumentami opisane w niniejszej instrukcji jest niedozwolone.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

II.

Postępowanie w sprawie wniosków o przekształcenie wpisu tymczasowego we wpis na listę doradców podatkowych winno przebiegać z zachowaniem następujących zasad:

1. Biuro KIDP dokonuje wstępnej analizy i oceny merytorycznej poszczególnych wniosków oraz załączników do tych wniosków zgodnie z kolejnością wpisu do Rejestru pod kątem ich kompletności. Ze swoich czynności pracownicy Biura KIDP sporządzają odpowiednią notatkę i dokonują stosownej adnotacji w aktach osobowych.

Wniosek o przekształcenie wpisu winien zawierać co najmniej:

* nazwisko i imiona doradcy podatkowego,

* numer identyfikacji podatkowej,

* numer wpisu warunkowego,

* adres dla doręczeń,

* aktualny adres miejsca (miejsc) wykonywania czynności doradztwa podatkowego; (w przypadku kilku miejsc adresy z kodami pocztowymi należy podać w kolejności jak na liście doradców podatkowych prowadzonej dotąd przez MF),

* miejscowość i datę sporządzenia wniosku,

* wyszczególnienie załączonych do wniosku dokumentów, w tym dowodów wykonania czynności doradztwa podatkowego przez okres co najmniej 8 lat poprzedzających złożenie wniosku,

Do wniosku należy dołączyć kopię przelewu potwierdzającą dokonanie opłaty manipulacyjnej za przekształcenie wpisu,

Ze względów organizacyjnych pożądanym jest podanie również przez wnioskodawcę numerów telefonów kontaktowych i numeru faksu (z numerami kierunkowymi) oraz adresu email.

Wniosek nie ma charakteru obowiązującego i sformalizowanego druku; dla ułatwienia i przyspieszenia procedury prowadzonej przez Krajową Radę korzystnym jest zaproponowanie wnioskodawcom wzoru wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji, poprzez udostępnienie go również na stronie internetowej www.krdp.pl.

2. Prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia wpisu należy stosować zasadę analizy wszystkich załączonych do wniosku dowodów, które nie są sprzeczne z obowiązującym prawem (art. 75 KPA).

Nie wymaga się notarialnego potwierdzenia składanych kopii dokumentów.

Przedstawione dowody powinny jednak w sposób niepodważalny potwierdzać wykonywanie przez wnioskodawcę czynności doradztwa podatkowego przez co najmniej 8 lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

3. W razie stwierdzenia, ze wniosek jest niekompletny lub nie spełnia wymogów, Biuro KRDP przygotowuje odpowiednie pismo i wysyła je listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości i pełnego udokumentowania wniosku, pracownicy Biura zobowiązani są uzyskać opinię prawną oraz dołączyć ją do akt. Fakt ten należy odnotować w aktach osobowych.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

W przypadku otrzymania korespondencji będącej rezultatem działań opisanych w pkt II.3 "Instrukcji ..." Dyrektor Biura postępuje zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Odpowiedzialny: Dyrektor Biura KIDP.

III.

1. Przygotowane wstępnie przez pracowników Biura wg procedury opisanej w dziale II "Instrukcji" wnioski rozpatrywane są przez zespoły robocze składające się z nie mniej niż dwóch członków Komisji Wewnątrz-Korporacyjnej, a następnie przedstawiane do akceptacji Komisji na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej, niż dwa razy w miesiącu w składzie co najmniej 10 członków. Terminy i zasady pracy zespołów roboczych określi we własnym zakresie Komisja.

2. Komplet dokumentacji związanej z planowanymi do rozpatrzenia wnioskami pobiera z Biura KIDP przewodniczący Komisji, jeden z jego zastępców, lub upoważniony członek Komisji Wewnątrz-Korporacyjnej dokonując stosownej adnotacji w "Rejestrze".

3. W trakcie postępowania Komisja Wewnątrz-Korporacyjna analizuje otrzymany wniosek i sporządza ze swych czynności odpowiedni protokół, który podpisuje przewodniczący Komisji lub jeden z jego zastępców.

4. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący Komisji lub jeden z jego zastępców podpisują wniosek do Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie przekształcenia wpisu, z załączonym stosownym projektem uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych w tej sprawie.

5. Akta Wnioskodawcy zwracane są do Biura KIDP każdorazowo po zakończeniu pracy zespołów roboczych i Komisji w danym dniu, a w przypadku zakończenia prac w godzinach uniemożliwiających zwrot akt do Biura w w/w terminie, niezwłocznie następnego dnia. Do chwili zwrotu akt, odpowiedzialną za ich zabezpieczenie jest osoba, która akta z Biura KIDP pobrała. Jakiekolwiek dysponowanie przez członków Komisji Wewnątrz-Korporacyjnej aktami Wnioskodawców poza godzinami pracy zespołów roboczych i Komisji z wyjątkiem przypadku opisanego powyżej, jest niedozwolone. Do akt zdawanych do Biura KIDP po zakończeniu postępowania dowodowego przez Komisję dołączyć należy protokół oraz wniosek do Krajowej Rady Doradców Podatkowych, tj. dokumenty, o których mowa odpowiednio w punkcie III 3. i III 4. "Instrukcji".

6. Na najbliższym po zakończeniu postępowania Komisji posiedzeniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych przewodniczący Komisji W-K lub wskazany przez niego zastępca przedstawiają projekt uchwały Rady w sprawie rozpatrzonych na ostatnim posiedzeniu Komisji wniosków.

7. Uchwała KRDP w sprawie wniosków o przekształcenie wpisu warunkowego na listę doradców podatkowych we wpis przekazywana jest niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia KRDP do Biura KIDP, które przygotowuje decyzję w sprawie w 3 egzemplarzach, do podpisania przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego właściwemu posiedzeniu Rady.

8. Biuro KIDP przesyła jeden egzemplarz decyzji Wnioskodawcy, drugi egzemplarz załącza do jego akt ze stosownym wpisem zaś trzeci egzemplarz składa w aktach Krajowej Rady DP.