Podat.2017.7.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 23/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 18 lipca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia drugiej wersji sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2013 rok.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z § 4 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP zatwierdza przyjętą uchwałą nr 125/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2017 r. drugą wersję sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych za 2013 r.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się z: - bilansu zawierającego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 14.995.998,62 zł., - rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką przychodów nad kosztami w wysokości 730.962,04 zł., - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - dodatkowych informacji i objaśnień.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.