Akty korporacyjne

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 5/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia dodatkowych kosztów poniesionych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych w związku z przeprowadzeniem V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych przyjmuje, że w związku z przebiegiem V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych od momentu jego rozpoczęcia zaistniała konieczność złożenia kolejnych zamówień oraz poniesienia dodatkowych - nie przewidzianych przed jego rozpoczęciem - kosztów w wysokości 11.118,30 zł brutto oraz zatwierdza te koszty zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) 12-14 stycznia 2018 r. - zamówienie dodatkowego splitera z uwagi na konieczność wykorzystania dodatkowego sprzętu komputerowego i przeciążenie sieci - 2.275,50 zł brutto;
2) 12 stycznia 2018 r. - domówienie dodatkowej liczby posiłków dla 22 osób uczestniczących w części inauguracyjnej V KZDP (większa ilość potwierdzonych gości niż pierwotnie przewidywana) - 1.679,00 zł brutto;
3) 13 stycznia 2018 r. - wynajem dodatkowej sali pod obrady komisji zjazdowej (znacznie większa - niż zakładano pierwotnie wzorując się na pracach poprzedniego IV KZDP - liczebność 3 komisji zjazdowych) - 615,00 zł brutto;
4) 13 stycznia 2018 r. - zamówienie dodatkowych ciepłych napoi na godz. 24.00 (z uwagi na dłuższe niż zakładano - wzorując się na pracach IV KZDP - obrady Zjazdu) - 5.368,00 zł brutto;
5) 14 stycznia 2018 r. - zamówienie dodatkowego ciepłego posiłku z uwagi na przedłużające się w tym dniu obrady Zjazdu (po godz. 16.00) - 1.180,80 zł brutto (za zgodą Zjazdu).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.