Zatrudnianie sędziów w stanie spoczynku w Sądzie Najwyższym i przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.4.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 kwietnia 2016 r.
w sprawie zatrudniania sędziów w stanie spoczynku w Sądzie Najwyższym i przez Rzecznika Praw Obywatelskich

Krajowa Rada Sądownictwa stwierdza, że sędziowie w stanie spoczynku mogą być zatrudniani przez Sąd Najwyższy i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednocześnie Rada podtrzymuje motywy zawarte w stanowiskach z 8 maja 2015 r. i 9 kwietnia 2013 r. w zakresie, w jakim sędzia powinien unikać zachowań, które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabić zaufanie do jego bezstronności (§ 5 ust. 2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) albo podważyć zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności (§ 10 Zbioru).