Zasady zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.

Akty korporacyjne

KRASM.2010.6.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR 9/III/2010
KRAJOWEJ RADY AKREDYTACYJNEJ SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5, Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 65, póz. 420) ustala się co następuje:
§  1.
Zaliczenie udokumentowanego doświadczenia zawodowego na poczet zajęć praktycznych i praktyk zawodowych może nastąpić pod warunkiem, że zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach programu nauczania trwały będą nie krócej niż:
1)w stosunku do pielęgniarek:

- 525 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt l lit. a rozporządzenia,

- 603 godziny - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. c rozporządzenia,

- 496 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. d rozporządzenia,

- 165 godzin - w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt lit. e rozporządzenia,

2)w stosunku do położnych:

- 370 godzin w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit a rozporządzenia,

- 272 godziny w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit b rozporządzenia.

§  2.
Zaliczeniu na kierunku pielęgniarstwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych podlegają:
(1)Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:

- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa

- upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,

- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia:

1/ z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

2/ z podstaw pielęgniarstwa - potwierdzone wdrożeniem zmiany doskonalącej opiekę pielęgniarską,

- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego

- upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.

- z pokrewnych dziedzin pielęgniarstwa na podstawie analizy rodzaju świadczonych usług w danym oddziale, np.:

a. zatrudnienie w oddziale chorób wewnętrznych, w którym leczeni są pacjenci z schorzeniami neurologicznymi, geriatrycznymi, niepełnosprawni upoważnia do zwolnienia z odbywania zajęć z tych dziedzin pielęgniarstwa,

b. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki medycznej o profilu chorób wewnętrznych - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa internistycznego,

c. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu chirurgicznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa geriatrycznego i pielęgniarstwa chirurgicznego,

d. zatrudnienie w oddziale intensywnej opieki o profilu pediatrycznym - upoważnia do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia pielęgniarstwa pediatrycznego,

(2)Ukończone przez pielęgniarki specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:

- pediatrycznego, chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, geriatrycznego, neurologicznego, opieki paliatywnej - upoważnia do zwolnienia w całości z tych dziedzin pielęgniarstwa,

- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,

- geriatrycznego - upoważnia w całości do zwolnienia z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego, 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa psychiatrycznego,

- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego,

- ratunkowego - upoważnia w całości do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15 %(poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego i pielęgniarstwa pediatrycznego,

- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z opieki paliatywnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych

- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej i 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) opieki paliatywnej,

- opieki długoterminowej - upoważnia do zwolnienia w całości z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej oraz 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,

- w ochronie zdrowia pracujących, w środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,

- kardiologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego,

- nefrologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego, 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,

- diabetologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa pediatrycznego i podstawowej opieki zdrowotnej,

- epidemiologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgicznego, z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,

- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,

- operacyjnego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,

(3)Ukończone przez pielęgniarki kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:

- anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, psychiatrycznego, opieki paliatywnej - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z tych dziedzin pielęgniarstwa,

- zachowawczego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego geriatrycznego i neurologicznego,

- psychiatrycznego - upoważnia do zwolnienia 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa psychiatrycznego i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego,

- pielęgniarstwa ratunkowego - upoważnia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) do zwolnienia z anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia i 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,

- onkologicznego - upoważnia do zwolnienia w 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z opieki paliatywnej, w 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego,

- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,

- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa geriatrycznego, internistycznego, opieki paliatywnej,

- w ochronie zdrowia pracujących i środowisku nauczania i wychowania - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z podstawowej opieki zdrowotnej,

- nefrologicznego z dializoterapią - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego,

- opieki długoterminowej upoważnia do zwolnienia po 30% (poziom A) lub 50% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa internistycznego, geriatrycznego i opieki paliatywnej oraz 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) rehabilitacji niepełnosprawnych,

- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa pediatrycznego,

- operacyjnego - upoważnia do zwolnienia 15% (poziom A) lub 25% (poziom C, D, E) z pielęgniarstwa chirurgicznego.

§  3.
Zaliczeniu na kierunku położnictwo zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

podlegają:

(1)Udokumentowane okresy zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej:

- w oddziale zgodnym z dziedziną pielęgniarstwa - upoważnia do zwolnienia w całości z tej dziedziny pielęgniarstwa,

- w miejscu aktualnego zatrudnienia upoważnia do zwolnienia z promocji zdrowia,

- zatrudnienie w ramach stażu / rotacji w zakładzie macierzystym lub w ramach doskonalenia zawodowego - upoważnia do zwolnienia z dziedziny pielęgniarstwa, w której staż się odbywał.

(2)Ukończone przez położne specjalizacje w dziedzinach pielęgniarstwa:

- położniczego - upoważnia do zwolnienia w całości z praktyki w zakresie technik położniczych i prowadzenia porodu, położnictwa i opieki położniczej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz 50% z ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: metod diagnostycznych w położnictwie i ginekologii),

- ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z całości z praktyki w zakresie ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej),

- położniczo-ginekologicznego - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym 50% z onkologii ginekologicznej), położnictwa i pielęgniarstwa położniczego, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,

- opieki przed i okołoporodowej - upoważnia do zwolnienia z praktyki w całości z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej, położnictwa i opieki położniczej, technik położniczych i prowadzenia porodu, neonatologii i opieki neonatologicznej,

- środowiskowego/ rodzinnego upoważnia do zwolnienia w całości z podstawowej opieki zdrowotnej, po 50 % z zakresu technik położniczych i prowadzenia porodu i z zakresu ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym: onkologii ginekologicznej)

- neonatologicznego - upoważnia do zwolnienia w całości z zakresu neonatologii i opieki neonatologicznej oraz pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego.

(3)Ukończone przez położne kursy kwalifikacyjne w dziedzinach pielęgniarstwa:

- rodzinnego - upoważnia do zwolnienia po 25% z podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologii i opieki ginekologicznej (w tym onkologii ginekologicznej), technik położniczych i prowadzenia porodu oraz położnictwa i opieki położniczej.

§  4.
Uchyla się Uchwałę Nr 24/04 Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, które mogą trwać krócej niż 6 semestrów.
§  5.
Uczelnia dokonując zwolnień z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązana jest do zasięgnięcia opinii KRASZM.
§  6.
KRASZM opiniuje wnioski złożone w formie pisemnej i w formie elektronicznej arkusza kalkulacyjnego Programu Excel (płyta CD) w oparciu o w/w kryteria i załącznik Nr l A; 1B; 1C do uchwały.
1)Wzór wniosku kwestionariusza zbiorczego części zajęć praktycznych praktyk zawodowych na studiach pomostowych stanowi załącznik nr l A do uchwały.
2)Wzór wniosku Kwestionariusza imienno -przedmiotowego zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pomostowych stanowi załącznik nr l B do uchwały.
3)Wzór wniosku Kwestionariusza obrazującego wymiar godzin realizowanych na poszczególnych poziomach studiów oraz liczbę studentów stanowi załącznik nr 1C do uchwały.
§  7.
KRASZM w ramach monitoringu uczelni będzie dokonywał kontroli dokumentów stanowiących podstawę zaliczenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
§  8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§  9.
Uchwałę przekazuje się Ministrowi właściwemu do spraw Zdrowia.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1A

Kwestionariusz zbiorczy zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pomostowych

Np. POZIOM A

2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 5 letnich liceów medycznych

Lp.Imię i nazwiskoTZPPZZP + PZZPPZZP + PZ
studentazaliczonedo realizacji

T - zajęcia teoretyczne,

ZP - zajęcia praktyczne,

PZ - praktyka zawodowa

ZAŁĄCZNIK  Nr 1B

Kwestionariusz imienno - przedmiotowy zaliczenia części zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na studiach pomostowych

POZIOM A

2-semestralne studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami 5 letnich liceów medycznych

L.p.Nazwisko i PRZEDMIOT
imię studentaChirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczneGeriatria i pielęgniarstwo geriatryczneInterna i pielęgniarstwo internistyczneNeurologia i pielęgniarstwo neurologicznePsychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczneCd.........
TZPPZTZPPZTZPPZTZPPZTZPPZTZPPZ

ZAŁĄCZNIK  Nr 1C

Kwestionariusz obrazujący wymiar godzin realizowanych na poszczególnych poziomach studiów oraz liczbę studentów

Poziom studiówLiczba studentówOgólny wymiar kształceniaWymiar kształcenia teoretycznegoWymiar kształcenia praktycznego - liczba godzin
- liczba godzin- liczba godzinOgółemZPPZ
Poziom A
Poziom C
Poziom D
Poziom E