Akty korporacyjne

Rewid.2018.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2985/49/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie zasad wyboru i liczby delegatów na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa zasady wyboru i liczbę delegatów, zwanych dalej "delegatami", na IX Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2019 r. w Jachrance, wybieranych przez walne zgromadzenia biegłych rewidentów w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwane dalej "walnymi zgromadzeniami".
§  2.  Delegatów wybierają biegli rewidenci na walnych zgromadzeniach w regionalnych oddziałach Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Izbą", do których są przyporządkowani.
§  3.  Łączna liczba delegatów jest sumą liczby delegatów wybranych przez walne zgromadzenia.
§  4.  Liczbę delegatów ustala się według następujących zasad:
1) jeden delegat na 25 biegłych rewidentów przyporządkowanych do danego regionalnego oddziału Izby;
2) jeżeli liczba biegłych rewidentów przyporządkowanych do danego regionalnego oddziału Izby przekracza wielokrotność 25 o więcej niż 12 osób, liczbę delegatów ustaloną zgodnie z pkt 1) zwiększa się o jedną osobę.
§  5.  Liczbę delegatów z poszczególnych regionalnych oddziałów Izby ustala się na podstawie stanu biegłych rewidentów przyporządkowanych do tych regionalnych oddziałów, według rejestru biegłych rewidentów na dzień 31 grudnia 2018 r.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 46/2018 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.