Zasady wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Akty korporacyjne

Podat.2010.1.16

Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 23/2010
III KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 16 stycznia 2010 r.
w sprawie zasad wyborów członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych

§  1.
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 11 w zw. z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2008 r., Nr 73, poz. 443 ze zm.) w związku z § 19 Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, III Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych uchwala zasady wyboru członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.
1.
Niniejsza uchwała stanowi załącznik do Regulaminu działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.
2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

ZASADY WYBORÓW CZŁONKÓW KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH

1. Wybory członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych odbywają się z uwzględnieniem zasady reprezentatywności, biorąc pod uwagę liczbę doradców podatkowych w danym regionalnym oddziale Izby.

2. Poszczególne regionalne oddziały Izby są reprezentowane w Krajowej Izbie Radzie Doradców Podatkowych przez doradców podatkowych wybranych spośród delegatów na Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, reprezentujących poszczególne regionalne oddziały Izby na zasadach określonych w pkt 3.

3. Mandat uzyskują ci z kandydatów z danego regionalnego oddziału Izby, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych z tego regionalnego oddziału Izby w liczbie:

a)
dolnośląskie - 3,
b)
kujawsko-pomorskie - 2,
c)
lubelskie - 2,
d)
lubuskie - 1,
e)
łódzkie - 2,
f)
małopolskie - 2,
g)
mazowieckie - 5,
h)
opolskie - 1,
i)
podlaskie - 1,
j)
podkarpackie - 2,
k)
pomorskie - 2,
l)
śląskie - 3,
m)
świętokrzyskie - 1,
n)
warmińsko-mazurskie - 2,
o)
wielkopolskie - 3,
p)
zachodniopomorskie - 2.

4. Wybory kandydatów z danego regionalnego oddziału Izby odbywają się w jednym głosowaniu.

5. W sytuacji, gdy wybory kandydatów z jednego lub więcej regionalnego oddziału Izby nie doprowadziły do wyboru liczby członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych określonej w pkt 3, w celu uzupełnienia liczby członków Krajowej Rady do 34 przeprowadza się dodatkowe wybory spośród wszystkich delegatów na Krajowy Zjazd. Postanowienie pkt 4 stosuje się odpowiednio.

6. Z zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio Regulamin działania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych oraz Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatk.