Akty korporacyjne

Aptek.2020.4.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/ 23/2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, Naczelna Rada Aptekarska, zwana dalej "NRA", Prezydium NRA, okręgowa rada aptekarska, zwana dalej "ora" lub prezydium ora może podejmować uchwały:
1) w trybie głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zwanego dalej "głosowaniem na odległość";
2) w trybie głosowania obiegowego.
2.  Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na odległość, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje w szczególności wykorzystanie: systemu do wideokonferencji, poczty elektronicznej lub telefonu.
3.  Podejmowanie uchwał w trybie głosowania obiegowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może się odbyć obiegiem przy wykorzystaniu osób dostarczających gotową treść uchwały (posłaniec).
§  2. 
1.  Decyzję o przeprowadzeniu głosowania w jednym z trybów, o których mowa w § 1 ust. 1, podejmuje:
1) w przypadku NRA lub jej Prezydium - prezes NRA albo upoważniony przez niego wiceprezes NRA;
2) w przypadku ora lub jej prezydium - prezes ora albo upoważniony przez niego wiceprezes ora.
2.  Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu głosowania w jednym z trybów, o których mowa w § 1 ust. 1, właściwy prezes lub wiceprezes informuje członków organu o szczegółowych warunkach technicznych i organizacyjnych dotyczących głosowania.
§  3. 
1.  Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą gwarantować:
1) możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta;
2) komunikację w czasie wyznaczonym na głosowanie;
3) bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.
2.  Podjęcie uchwały w trybie głosowania na odległość wymaga:
1) przygotowania projektu uchwały zawierającego:
a) tytuł oraz datę,
b) określenie organu,
c) podstawę prawną podjęcia uchwały,
d) treść uchwały,
e) określenie trybu podjęcia uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
f) w sprawach indywidualnych farmaceutów pouczenie o dopuszczalności złożenia odwołania lub zażalenia,
g) termin wejścia w życie;
2) przekazania członkom organu informacji o terminie głosowania;
3) udostępnienia członkom organu projektu uchwały;
4) udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków danego organu;
5) zwykłej większości głosów, chyba, że odpowiedni regulamin wymaga innej większości;
6) po zakończeniu głosowania - umieszczenia na uchwale przez prezesa, upoważnionego wiceprezesa albo sekretarza odpowiednio NRA albo ora:
a) numeru uchwały,
b) informacji o liczbie członków organu biorących udział w głosowaniu,
c) informacji o wyniku głosowania poprzez wskazanie liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się";
7) podpisania przez prezesa i sekretarza albo upoważnionego wiceprezesa i sekretarza odpowiednio NRA albo ora.
3.  Uchwała w trybie głosowania na odległość podjęta jest w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na głosowanie.
4.  Projekt uchwały podejmowanej w trybie głosowania na odległość udostępniany jest także osobom, o których mowa odpowiednio w art. 30 i art. 41 ustawy o izbach aptekarskich.
5.  Podjęcie uchwały w trybie głosowania na odległość dokumentuje się w protokole podpisanym przez prezesa i sekretarza albo upoważnionego wiceprezesa i sekretarza odpowiednio NRA albo ora, zawierającym, co najmniej informację:
1) określającą uchwałę, której dotyczyło glosowanie;
2) o trybie głosowania;
3) o przekazaniu członkom organu informacji o terminie głosowania;
4) o udostępnieniu członkom organu oraz osobom, o których mowa odpowiednio w art. 30 i art. 41 ustawy o izbach aptekarskich, projektu uchwały;
5) o terminie rozpoczęcia i zakończenia (daty i godziny);
6) o liczbie członków organu oraz liczbie członków, którzy wzięli udział w głosowaniu;
7) o wyniku głosowania poprzez wskazanie liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
6.  Głosowanie przeprowadzane w ramach telekonferencji albo wideokonferencji, niezależnie od udokumentowania w protokołu, utrwalane jest poprzez nagranie i zapisanie nagrania na odpowiednim trwałym nośniku.
§  4. 
1.  Podjęcie uchwały w trybie głosowania obiegowego wymaga:
1) przygotowania projektu uchwały zawierającego:
a) tytuł oraz datę,
b) określenie organu,
c) podstawę prawną podjęcia uchwały,
d) treść uchwały,
e) określenie trybu podjęcia uchwały, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,
f) w sprawach indywidualnych farmaceutów pouczenie o dopuszczalności złożenia odwołania lub zażalenia,
g) termin wejścia w życie;
2) przekazania członkom organu informacji o terminie głosowania;
3) udostępnienia członkom organu projektu uchwały;
4) doręczenia każdemu członkowi organu uchwały na piśmie;
5) oddania głosu w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu w odpowiednim miejscu oznaczonym "za", "przeciw" albo "wstrzymuję się", umieszczonym na liście obok imienia i nazwiska głosującego, przy czym dopuszcza się inne formy gwarantujące możliwości jednoznacznego ustalenia znaczenia oddanego głosu;
6) udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków danego organu;
7) zwykłej większości głosów, chyba, że odpowiedni regulamin wymaga innej większości;
8) po zakończeniu głosowania - umieszczenia na uchwale przez prezesa, upoważnionego wiceprezesa albo sekretarza odpowiednio NRA albo ora:
d) numeru uchwały,
e) informacji o liczbie członków organu biorących udział w głosowaniu,
f) informacji o wyniku głosowania poprzez wskazanie liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".
2.  Podjęcie uchwały w trybie głosowania obiegowego dokumentuje się w protokole podpisanym przez prezesa oraz sekretarza albo upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza odpowiednio NRA albo ora. Do protokołu stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 ust. 5.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do niniejszej uchwały.
Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W głosowaniu uczestniczyło 47 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za - 47;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 0.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy, zaś - zgodnie z art. 29 tej ustawy - okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między okręgowymi zjazdami aptekarzy.

Zgodnie z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Zgodnie z art. 14h ust. 2 ww. uchwała podjęta w ww. trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków tego organu.

Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich, samorząd zawodu farmaceuty jest niezależny i podlega tylko ustawom. Wyrażona w tym przepisie zasada autonomii samorządu skonkretyzowana jest w odniesieniu do podejmowania uchwał w art. 39 ust. 1 pkt 7 ustawy o izbach aptekarskich, stanowiącym, że Naczelna Rada Aptekarska określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu aptekarskiego. Autonomia ta nie jest nieograniczona, uchwała musi być zgodna z przepisami ustawy o izbach aptekarskich. Ustawa o izbach aptekarskich stanowi w art. 12, że uchwały organów samorządu aptekarskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.

Projekt przewiduje, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Naczelna Rada Aptekarska, Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, okręgowa rada aptekarska lub prezydium okręgowej rad aptekarskiej uprawnione będą do podejmowania uchwał w głosowaniu przeprowadzanym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym.

Decyzję o przeprowadzeniu głosowania w ww. trybach podejmować będzie w przypadku NRA oraz jej Prezydium - prezes NRA albo upoważniony przez niego wiceprezes NRA, zaś w przypadku ora oraz jej prezydium - prezes ora albo upoważniony przez niego wiceprezes ora.

Projekt przewiduje wymagania wobec środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przy głosowaniu (możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, komunikacja w czasie wyznaczonym na głosowanie, bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego).

Projekt określa procedurę podjęcia uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, która obejmuje: przygotowanie projektu uchwały, przekazanie członkom organu informacji o terminie głosowania, udostępnienie członkom organu projektu uchwały, spełnienie wymogu udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków danego organu, zagłosowanie za uchwałą co najmniej większości członków głosujących, chyba, że odpowiedni regulamin wymaga innej większości, umieszczenie na uchwale numeru uchwały, liczby członków organu biorących udział w głosowaniu oraz wyniku głosowania poprzez wskazanie liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się" oraz podpisania przez prezesa albo upoważnionego wiceprezesa oraz sekretarza odpowiednio Naczelnej Rady Aptekarskiej albo okręgowej rady aptekarskiej.

Przyjęto zasadę, że uchwała przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podjęta jest w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony na głosowanie.

Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość dokumentuje się w protokole, który podpisuje odpowiedni sekretarz i zarządzający głosowanie.

Projekt przewiduje, że podejmowanie uchwał w trybie głosowania obiegowego może się odbyć wyłącznie obiegiem przy wykorzystaniu osób dostarczających gotową treść uchwały. Podjęcie uchwały w trybie głosowania obiegowego wymaga: 1) przygotowania projektu uchwały, 2) przekazania członkom organu informacji o terminie głosowania; 3) udostępnienia członkom organu projektu uchwały; 4) doręczenia każdemu członkowi organu uchwały na piśmie; 5) oddania głosu w formie pisemnej poprzez złożenie podpisu w odpowiednim miejscu oznaczonym "za", "przeciw" albo "wstrzymuję się", umieszczonym na liście obok imienia i nazwiska głosującego, przy czym dopuszcza się inne formy gwarantujące możliwości jednoznacznego ustalenia znaczenia oddanego głosu; 6) udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków danego organu; 7) zwykłej większości głosów, chyba, że odpowiedni regulamin wymaga innej większości; 8) umieszczenia na uchwale przez prezesa, upoważnionego wiceprezesa albo sekretarza odpowiednio Naczelnej Rady Aptekarskiej albo okręgowej rady aptekarskiej numeru uchwały, liczby członków organu biorących udział w głosowaniu oraz wyniku głosowania poprzez wskazanie liczby głosów "za", "przeciw" oraz "wstrzymujących się".