Zasady i tryb zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.4.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA Nr 13/23/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2023 r.
w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Uchwała określa zasady ustalania, wysokość i tryb:
1)
zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń przysługujących członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom oraz członkom komisji, zespołów, ośrodków i rad powołanych przez te organy, a także Krajowej Komisji Wyborczej z tytułu podróży na obszarze kraju w związku z uczestnictwem w posiedzeniach i pracach organów Naczelnej Izby Lekarskiej, ich komisji, zespołów, ośrodków, rad oraz Krajowej Komisji Wyborczej,
2)
diet samorządowych należnych osobom wymienionym w pkt. 1, którym przysługuje dieta za udział w posiedzeniach i pracach tych gremiów.
§  2. 
Do podjęcia decyzji o delegowaniu członka izby lekarskiej uprawnieni są w granicach swojej właściwości i przy uwzględnieniu środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Naczelnej Izby Lekarskiej:
1)
prezes, wiceprezes, sekretarz, zastępca sekretarza i skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,
2)
przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,
3)
przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
4)
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
5)
przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej,
6)
przewodniczący komisji, zespołów, ośrodków i rad.
§  3. 
1. 
Formularz delegacji wystawia się w biurze Naczelnej Izby Lekarskiej przed rozpoczęciem podróży.
2. 
W formularzu delegacji określa się miejscowość, cel podróży, termin rozpoczęcia i zakończenia podróży oraz przysługujący środek transportu.
§  4. 
1. 
Członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom oraz członkom komisji, zespołów, ośrodków i rad powołanych przez te organy, a także Krajowej Komisji Wyborczej - przysługuje zwrot wydatków na przejazd z miejscowości pobytu osoby delegowanej do miejscowości stanowiącej cel podróży i z powrotem (kosztów podróży):
a)
do wysokości ceny biletu I klasy za przejazd koleją,
b)
samochodem (w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody sekretarza NRL lub zastępcy sekretarza NRL lub skarbnika NRL),
c)
samolotem (w uzasadnionych wypadkach po uzyskaniu zgody prezesa NRL w uzgodnieniu ze skarbnikiem NRL).
2. 
Wybór środka transportu może mieć charakter jednorazowy lub po złożeniu wniosku może obejmować czas trwania kadencji.
§  5. 
1. 
Zwrot kosztów podróży obejmuje cenę biletu I klasy za przejazd koleją (ustaloną na dzień delegacji), z uwzględnieniem przysługującej delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
2. 
Zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem stanowi iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, w wysokości określonej przez przepisy dotyczące podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrotem kosztów

objęte są opłaty za autostrady.

3. 
W uzasadnionych wypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. c uchwały, osobie delegowanej przysługuje zwrot kosztów biletu lotniczego w klasie ekonomicznej.
4. 
Zwrot kosztów podróży nie obejmuje kosztów przejazdu taksówką.
5. 
Zwrot kosztów podróży obejmuje każdorazowo tylko jeden środek transportu.
§  6. 
Z tytułu delegowania przysługuje:
1.
członkom Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczącym organów Naczelnej Izby Lekarskiej - nocleg w związku z wykonywaniem czynności z tytułu pełnienia funkcji,
2.
członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, członkom organów Naczelnej Izby Lekarskiej i członkom Krajowej Komisji Wyborczej - jeden nocleg w związku z posiedzeniem lub wykonywaniem zadań, po uzyskaniu uprzedniej zgody prezesa NRL, sekretarza NRL, zastępcy sekretarza NRL lub skarbnika NRL.
3.
członkom komisji, zespołów, ośrodków i rad - nocleg przysługuje, w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu uprzedniej zgody prezesa NRL, sekretarza NRL, zastępcy sekretarza NRL lub skarbnika NRL.
§  7. 
Niezależnie od diet i innych świadczeń dla osób delegowanych, uczestnikom długotrwałych obrad, w miarę potrzeb i możliwości, zapewniane będą bezpłatne posiłki.
§  8. 
1. 
Członkom Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcom oraz członkom komisji, zespołów, ośrodków i rad powołanych przez te organy, a także Krajowej Komisji Wyborczej przysługuje dieta za udział w posiedzeniach i pracach tych gremiów, a także w posiedzeniach i pracach Krajowej Komisji Wyborczej, zwana dalej "dietą samorządową".
2. 
Za udział w posiedzeniach on-line przysługuje połowa wysokości diety samorządowej.
3. 
Osobom, o których mowa w ust. 1, wykonującym czynności w Naczelnej Izbie Lekarskiej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej oraz osobom, które otrzymują wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej dieta samorządowa nie przysługuje.
4. 
Wysokość diety samorządowej jest ustalana na dany rok kalendarzowy i wynosi 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego stanowi podstawę do ustalenia wysokości diety samorządowej za okres od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku wydania obwieszczenia. Kwota diety samorządowej podlega zaokrągleniu do pełnych 10 złotych.
5. 
Każdorazowo opiniując projekt budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na dany rok kalendarzowy Komisja Finansowo-Budżetowa wydaje opinię w przedmiocie utrzymania lub zmiany wysokości diety samorządowej określonej w ust. 4.
6. 
Dieta samorządowa w wysokości określonej w ust. 4 przysługuje za każdą rozpoczętą dobę kalendarzową.
§  9. 
Ilekroć w przepisach odrębnych uchwał Naczelnej Rady Lekarskiej i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest mowa o uchwale Nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych rozumie się przez to uchwałę nr 13/23/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych.
§  10. 
Uchyla się uchwałę Nr 15/02/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży, diet podróżnych i innych świadczeń dla członków samorządu lekarskiego delegowanych na obszarze kraju do wykonywania czynności na rzecz organów Naczelnej Izby Lekarskiej oraz diet samorządowych.
§  11. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.