Zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika... - OpenLEX

Zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

Akty korporacyjne

NIPIP.2018.3.22

Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 310/VII/2018
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§  1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. 
Uchwała określa:
1)
zasady i tryb kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika członka organu izby;
2)
tryb zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.
2. 
Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1)
izbie - należy przez to rozumieć Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych i okręgową izbę pielęgniarek i położnych;
2)
organie - należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych, Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, okręgową radę pielęgniarek i położnych, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych, Naczelną Komisję Rewizyjną, okręgową komisję rewizyjną;
3)
członku organu izby - należy przez to rozumieć członka organu wymienionego w pkt 2 oraz zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wykonującego czynności na rzecz organu, do którego został wybrany;
4)
członku samorządu - należy przez to rozumieć pielęgniarkę lub położną, która ma stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania zawodu i jest wpisana do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgową radę pielęgniarek i położnych, wykonującą czynności na rzecz izby lub jej organu, w tym osoby wskazane w pkt 3.
§  2. 
ZASADY I TRYB KOMPENSACJI WYNAGRODZENIA PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA CZAS ZWOLNIEŃ OD PRACY CZŁONKA ORGANU IZBY
1. 
Członkowi organu izby może na jego żądanie być przyznany zwrot utraconego wynagrodzenia, według następujących zasad:
1)
wniosek o zwrot utraconego wynagrodzenia składa się niezwłocznie, pisemnie, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia czynności z udziałem danej osoby, pod rygorem utraty prawa do zwrotu tych należności. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2)
wraz z wnioskiem o zwrot wynagrodzenia członek organu izby przedkłada zaświadczenie pracodawcy, określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu kompensacji z tego tytułu (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) oraz oświadczenie do celów podatkowych stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. 
Kompensację za czas wykonywania przez członka organu czynności na rzecz izby, przyznaje się w wysokości faktycznie utraconego wynagrodzenia, obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
3. 
Kompensacja nie przysługuje osobie, która za czas wykonywania czynności na rzecz organu izby zachowała prawo do wynagrodzenia.
4. 
Izba za zgodą osoby, której przysługuje kompensacja, może zawrzeć porozumienie z pracodawcą stanowiące, iż izba pokryje wynagrodzenie pracownika w ten sposób, że zwróci bezpośrednio pracodawcy koszty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy. Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§  3. 
TRYB ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I INNYCH UZASADNIONYCH WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ CZŁONKA ORGANU IZBY I CZŁONKA SAMORZĄDU W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI NA RZECZ IZBY LUB JEJ ORGANÓW
1. 
Izba zwraca członkom samorządu koszty podróży i inne uzasadnione wydatki.
2. 
Izba zwraca koszty podróży swoim pracownikom, w tym pracownikom funkcyjnym, na zasadach i warunkach zawartych w Kodeksie pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy.
3. 
Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej członkowi samorządu przysługują:
1)
diety;
2)
zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych odpowiednio do uzasadnionych potrzeb;
3)
ryczałt za nocleg.
4. 
Świadczenia określone w ust. 3 przysługują w wysokości oraz na zasadach i warunkach określonych w obowiązującym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
5. 
Rozliczenia kosztów podróży krajowej dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przy czym podstawą rozliczenia diety jest wypełnienie "Oświadczenia o otrzymanym bezpłatnym wyżywieniu" na druku stanowiącym załącznik nr 6.
6. 
Rozliczenia kosztów podróży zagranicznej dokonuje się na druku stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przy czym podstawą rozliczenia diety jest wypełnienie "Oświadczenia o otrzymaniu bezpłatnego wyżywienia" zawartego w tym załączniku.
7. 
Zwrot kosztów podroży krajowej obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, w tym samolotu, z uwzględnieniem przysługującej danej osobie ulgi na dany środek transportu, nie więcej jednak niż kwotę równą cenie biletu PKP I kl. pociągu ekspresowego, z wyłączeniem klasy I EIC Premium -Pendolino.
8. 
Na wniosek członka samorządu, osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych, w uzasadnionych przypadkach mogą zezwolić na:
1)
korzystanie w podróży krajowej lub zagranicznej z samolotu jeżeli przekracza cenę klasy I IC PKP, o ile powoduje to oszczędności w czasie lub w samych kosztach podróży poprzez wyeliminowanie np. noclegów, zmniejszenie ilości diet, niższą cenę biletów itp. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;
2)
przejazd przez jedną osobę w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym (zwanym dalej pojazdem) z zastosowaniem 100% stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika niebędącym własnością izby o ile powoduje to oszczędności w kosztach podróży poprzez wyeliminowanie np. noclegów, zmniejszenie ilości diet, oszczędność w czasie itp.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

9. 
Pojazd, którym członek samorządu odbywa podróż powinien stanowić jego własność, współwłasność lub znajdować się w jego użytkowaniu za zgodą właściciela.
10. 
Korzystanie przez członka samorządu z pojazdu jest równoznaczne z oświadczeniem, że pojazd posiada ważny przegląd techniczny oraz że została wykupiona polisa obowiązkowego ubezpieczenia OC, ważna w dniu/dniach podróży, a on sam posiada ważne prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
11. 
Izba nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe lub spowodowane w związku z używaniem przez członka samorządu pojazdu do celów związanych z wykonywaniem czynności na jej rzecz. Członek samorządu zobowiązany jest do ponoszenia kosztów eksploatacji, zabezpieczenia i ubezpieczenia, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) pojazdu.
12. 
Członek samorządu udający się w podróż pojazdem rozliczając koszty podróży składa dokument ewidencji przebiegu pojazdu stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. Ewidencja przebiegu pojazdu zatwierdzona przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych i zaciągania zobowiązań finansowych musi być dołączona do Oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 lub 7 do niniejszej uchwały.
13. 
Podstawą do ustalenia liczby przejechanych kilometrów jest najkrótsza trasa wskazana w serwisie internetowym Google Maps (https://www.google.pl/maps?source=tldso). Dopuszczalna jest tolerancja do 5% w podanej długości trasy. Oznacza to, że w sytuacji, gdy osoba weryfikująca ewidencję, o której mowa w ustępie poprzednim stwierdzi, że podana liczba kilometrów jest wyższa niż ustalona za pomocą ww. serwisu, ale różnica ta nie przekracza 5%, będzie ona pomijana i rozliczenie będzie następowało na podstawie liczby kilometrów podanych w ewidencji. W przypadku remontów lub innych zdarzeń drogowych powodujących wydłużenie trasy Oświadczenie, o którym mowa w ustępie poprzednim powinno zawierać wyjaśnienie o powodach tego wydłużenia ujęte w poz. Uwagi na załączniku nr 9.
14. 
Refundacji kosztów wykorzystania pojazdu członka samorządu w podróży dokonuje się z zastosowaniem maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika, określonej w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
15. 
W przypadku odbycia podróży przy użyciu pojazdu bez ubiegania się o zgodę, o której mowa w ust. 8 pkt 2, albo w sytuacji braku uzyskania takiej zgody, refundacji kosztów dokonuje się na zasadach określonych w ust. 9-14 z zastosowaniem 55 % maksymalnej stawki za 1 km przebiegu dla danej pojemności silnika określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 14. W sytuacji, gdy tym samym pojazdem podróż odbywają co najmniej 2 osoby, którym izba zobowiązana jest pokryć koszty podróży, refundacja następuje z zastosowaniem 100 % tej stawki.
16. 
Rozliczenia kosztów podróży członek samorządu zobowiązany jest dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży na podstawie oświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesiony wydatek (bilety lub faktury), a w przypadkach określonych w ust 8. dołączyć ponadto zatwierdzony wniosek.
17. 
Jeżeli przedstawienie dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek nie jest możliwe, członek samorządu składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, przy czym zwrot kosztów dokonywany jest po uwzględnieniu oświadczenia przez osoby uprawnione, do kwoty nie wyższej niż cena biletu pociągu II klasa IC PKP.
18. 
W przypadku zwrotu kosztów podróży poniesionych przez członka samorządu wykonującego czynności na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych lub jej organów dopuszcza się możliwość rozliczenia kosztów podróży i ich zwrotu przez okręgową izbę pielęgniarek i położnych, która następnie prześle Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych notę obciążeniową wraz z kopiami załączników. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwróci okręgowej izbie pielęgniarek i położnych należności z tytułu zwrotu kosztów podróży prawidłowo ustalone na podstawie niniejszej uchwały i wypłacone, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej noty wraz z załącznikami.
19. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają przepisy obowiązującego rozporządzenia ministra właściwego do spraw pracy w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§  4. 
Traci moc uchwała nr 269/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.
§  5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK o zwrot utraconego wynagrodzenia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAŚWIADCZENIE o utraconym wynagrodzeniu pracownika

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OŚWIADCZENIE do celów podatkowych

ZAŁĄCZNIK Nr  4

POROZUMIENIE

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OŚWIADCZENIE ROZLICZENIA KOSZTÓW PODRÓŻY KRAJOWEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANYM BEZPŁATNYM WYŻYWIENIU

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OŚWIADCZENIE ROZLICZENIA KOSZTÓW PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WNIOSEK o wyrażenie zgody na pokrycie 100 % kosztów podróży

ZAŁĄCZNIK Nr  9

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OŚWIADCZENIE o poniesionym wydatku w trakcie podróży oraz przyczynach braku jego udokumentowania