Akty korporacyjne

Rewid.2019.3.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3431/52A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
§  2.  Wprowadza się Międzynarodowy Kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności), jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), zwane dalej "Zasadami etyki", wprowadzone przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Zasady etyki wskazane w § 2 niniejszej uchwały, mają zastosowanie do wykonywania czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. z możliwością ich wcześniejszego stosowania.
2.  Traci moc uchwała nr 2042/38/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zasad etyki dla biegłych rewidentów, z zastrzeżeniem jej obowiązywania do wykonywania czynności podjętych do dnia 31 grudnia 2019 r.
§  4.  W związku z wymogami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66) wprowadza się słownik definicji w odniesieniu do wybranych pojęć użytych w Zasadach etyki. Słownik definicji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Definicje wybranych pojęć użytych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) wydanym w kwietniu 2018 r. przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), zwanym dalej "Zasadami etyki"

Słownik definicji opracowany na podstawie wybranych pojęć użytych w Zasadach etyki w odniesieniu do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":
1) zawodowy księgowy (ang. professional accountant) - osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;
2) zawodowy księgowy wykonujący wolny zawód (ang. professional accountant in public practice) - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy - biegły rewident wykonujący zawód, który polega na:
- wykonywaniu czynności rewizji finansowej,
- świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,
- świadczeniu usług pokrewnych;
3) zespół wykonujący badanie (ang. audit team) - zespół, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;
4) firma (ang. firm) - firma audytorska, o której mowa w art. 46 ustawy;
5) sieć (ang. network) - struktura, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy,
6) zlecenie atestacyjne (ang. assurance engagement) - usługa, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;
7) zlecenie przeglądu (ang. review engagement) - usługa, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;
8) jednostka zainteresowania publicznego - jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy.