Akt korporacyjny

Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2042/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów.
§  2.  Wprowadza się Kodeks etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), jako zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej "ustawa"), zwane dalej "Zasadami etyki", w brzmieniu zawartym w Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2016 Edition, wprowadzonym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych (IESBA), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  3. 
1.  Do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. stosuje się dotychczasowe zasady etyki, o których mowa w ust. 2.
2.  Przez dotychczasowe zasady etyki rozumie się zasady etyki przyjęte uchwałą Nr 4249/60/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, zmienioną uchwałą Nr 206/6/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 listopada 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.
§  4.  W związku z wymogami ustawy oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 r., str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11 czerwca 2014 r., str. 66) wprowadza się słownik definicji w odniesieniu do wybranych pojęć użytych w Zasadach etyki. Słownik definicji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Kodeks etyki zawodowych księgowych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Definicje wybranych pojęć użytych w Kodeksie etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) w brzmieniu zawartym w Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants, 2016 Edition, zwanym dalej "Zasadami etyki"

Słownik definicji w odniesieniu do wybranych pojęć użytych w Zasadach etyki:

1) zawodowy księgowy (ang. professional accountant) - osoba, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy;

2) zawodowy księgowy wykonujący wolny zawód (ang. professional accountant in public practice) - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy - biegły rewident wykonujący zawód, który polega na:

- wykonywaniu czynności rewizji finansowej,

- świadczeniu usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,

- świadczeniu usług pokrewnych;

3) zespół wykonujący badanie (ang. audit team) - zespół, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy;

4) firma (ang. firm) - firma audytorska, o której mowa w art. 46 ustawy;

5) sieć (ang. network) - struktura, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy,

6) zlecenie atestacyjne (ang. assurance engagement) - usługa, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy;

7) zlecenie przeglądu (ang. review engagement) - usługa, o której mowa w art. 2 pkt 4 ustawy;

8) jednostka zainteresowania publicznego - jednostka, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy.