Zasada korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości.

Akty korporacyjne

KRASP.2016.6.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
PREZYDIUM KRASP
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie zasady korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości

Dokument nr 51/VI

Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Wobec wątpliwości dotyczących sposobu interpretacji treści art. 6 ustawy z dn. 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (dalej "Ustawa zmieniająca"), na mocy której doszło do wprowadzenia do ustawy o podatku od towarów i usług art. 90c, Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaleca uczelniom członkowskim KRASP przyjęcie następującej zasady korygowania podatku VAT naliczonego od nieruchomości w przypadku nakładów poniesionych przed dn. 1 stycznia 2016 r.

W przypadku gdy uczelnia nie stosowała do 31 grudnia 2015 r. art. 90a ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż dokonywała korekty VAT naliczonego przy zastosowaniu art. 90 i 91 tej ustawy, powinna obecnie dokonywać korekty podatku VAT naliczonego na zasadach obowiązujących przed wejściem w życie Ustawy zmieniającej.

Z art. 6 ust. 2 Ustawy zmieniającej nie wynika, że dokonywanie korekty VAT przy zastosowaniu art. 90c ustawy o podatku od towarów i usług ma mieć charakter powszechny. Wręcz przeciwnie, art. 6 ust. 2 Ustawy zmieniającej przewiduje stosowanie art. 90c tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy spełnione są ściśle określone warunki tj.:

1.
Przed dn. 1 stycznia 2016 r. został określony (możliwy był do określenia) stopień wykorzystania nieruchomości do działalności gospodarczej, zgodnie z art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.
2.
Ustalony stopień wykorzystania nieruchomości uległ zmianie w terminie 120 miesięcy od dnia oddania jej do użytkowania.