Założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych.

Akty korporacyjne

KRASP.2006.5.11

Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2006 r.

UCHWAŁA PREZYDIUM KRASP
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH S/KÓŁ POLSKICH
z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie założeń do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych

Dokument nr 25/IV

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), uznając, że opracowywane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Wstępne założenia do zmiany systemu badań naukowych i prac rozwojowych" dotyczą niezwykle ważnej funkcji państwa, jaką jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi cywilizacyjnemu i gospodarczemu kraju, a proponowane rozwiązania systemowe - w przypadku ich wprowadzenia w życie - będą miały zasadniczy wpływ na ukształtowanie się struktury i sposobu funkcjonowania sfery nauki w Polsce, przedstawia następujące stanowisko:

Dokument opracowywany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki trafnie opisuje obecny stan systemu badań naukowych i prac rozwojowych w Polsce, jego rozproszenie oraz potrzeby koncentracji badań wokół zadań mających na celu realizację długofalowej polityki naukowej państwa.

Zamiar promowania najlepszych ośrodków naukowych, niezależnie od ich umiejscowienia - czy to w strukturze uczelni, Polskiej Akademii Nauk, czy też w jednostkach badawczo-rozwojowych - oraz ograniczenia dotowania jednostek słabych i nieefektywnych jest godny poparcia.

W koncepcji utworzenia Narodowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych za szczególnie cenną uznać należy misję Centrum związaną z realizacją projektów szczególnie ważnych dla realizacji polityki naukowej państwa, przy wykorzystaniu wybranych (np. w drodze konkursu) najlepiej przygotowanych merytorycznie i najefektywniejszych jednostek naukowych, pełniących rolę liderów. Wobec bardzo ogólnych sformułowań dotyczących misji Centrum można jednak wyrazić obawę, czy zamiar jego utworzenia nie będzie próbą powołania do życia kolejnej nowej struktury urzędniczej, zajmującej się zarządzaniem badaniami i rozwojem, zdolnej jedynie do nieefektywnego konsumowania planowanego wzrostu nakładów na naukę w budżecie państwa.

Konieczne jest odpowiednie umiejscowienie w tworzonym, nowym systemie badań naukowych i prac rozwojowych prac z obszarów nauk humanistyczno-społecznych. Bardzo ważnym elementem zainicjowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki procesu zmian w systemie badań naukowych jest ocena szans i zagrożeń, jakie nowy system może stworzyć dla funkcjonowania szkolnictwa wyższego, którego nieodłącznym atrybutem jest synergia procesów kształcenia i badań naukowych.