Akty korporacyjne

Rewid.2018.7.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2269/43/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 lipca 2018 r.
w sprawie zaliczania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w formie samokształcenia zawodowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Biegli rewidenci, odbywający część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej: "ODZ") na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.), dalej zwanej "Ustawą", w ramach samokształcenia zawodowego w formach określonych w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U. poz. 2391), dalej zwanego "Rozporządzeniem".
§  2.  Biegli rewidenci potwierdzają odbycie samokształcenia zawodowego złożonym przez siebie oświadczeniem, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej Uchwały (Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta).
§  3.  Oświadczenie, o którym mowa w § 2 powyżej, biegły rewident składa w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy.
§  4.  Uchyla się Komunikat nr 50/2015 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie potwierdzenia przez biegłego rewidenta odbycia samokształcenia zawodowego.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O SAMOKSZTAŁCENIU ZAWODOWYM BIEGŁEGO REWIDENTA

Imię i nazwisko:
Nr wpisu do rejestru:
Na podstawie przepisów art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów (Dz.U.2017.2391) oświadczam, że odbyłem(-am) samokształcenie zawodowe biegłego rewidenta poprzez (należy zaznaczyć odpowiednie pole/a):
uczestnictwo w konferencjach
pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową
uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych
uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning)
uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego
udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych
napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym
udział w opracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego
prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach
udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe
opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych
zdanie egzaminu zawodowego
korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym
świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty

1) Forma samokształcenia zawodowego*: ............................................................. ................................................................................................................................................

Termin samokształcenia zawodowego (należy podać dokładną datę): ..............................

Liczba godzin samokształcenia zawodowego: ...................................................................

Zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta: ................................................................................................

................................................................................................................................................

Uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2) Forma samokształcenia zawodowego*: ............................................................. ................................................................................................................................................

Termin samokształcenia zawodowego (należy podać dokładną datę): ..............................

Liczba godzin samokształcenia zawodowego: ...................................................................

Zakres tematyczny samokształcenia zawodowego związany z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta: ................................................................................................

................................................................................................................................................

Uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

3) Forma samokształcenia zawodowego*: ............................................................. ................................................................................................................................................

Termin samokształcenia zawodowego (należy podać dokładną datę): ..............................

Liczba godzin samokształcenia zawodowego: ...................................................................

Zakres tematyczny samokształcenia zawodowego: ...........................................................

................................................................................................................................................

Uzasadnienie wskazujące, w jaki sposób samokształcenie zawodowe pozwoliło na podniesienie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

* W przypadku konieczności zaznaczenia większej liczby pól, należy odpowiednio zmodyfikować wniosek poprzez skopiowanie i wklejenie oznaczonych fragmentów i podanie wymaganych informacji.

.........................................................

(podpis)