Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 218/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie zakwalifikowania lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 24 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z pózn. zm.), art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125, z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. 2009, nr 108, poz. 908) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej i § 1 ust 2 uchwały Nr 198/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 6/17/P-VII PNRL z dnia 13 stycznia 2017 r .,uchwałą Nr 21/17/P-VII PNRL z dnia 27 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 38/17/P-VIIPNRL z dnia 10 lutego 2017 r., uchwałą Nr 124/17/P-VII z dnia 26 maja 2017 r., uchwałą Nr 173/17/P-VII z dnia 11 sierpnia 2017 r. i uchwałą Nr 192/17/P-VII z dnia 13 października 2017 r. uchwala się, co następuje:
§  1.  Dopuszcza się do egzaminu z języka polskiego w dniu 7 grudnia 2017 r. lekarzy cudzoziemców wymienionych w załączniku do uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Lista lekarzy cudzoziemców zakwalifikowanych do egzaminu z języka polskiego w dniu 7.12.2017 r.

Lekarze:

1. Veronika Martinovivh Białoruś

2. Rusłan Wróblewski Ukraina

3. Mosa Alrifai Arabia Saudyjska

4. Makki Alkurdi Arabia Saudyjska

5. Khrystyna Vasiuk Ukraina

6. Roland Venclavek Litwa

7. Jagoda Gałęcka-Schnell Polska

8. Judyta Mroszczyk Polska

9. Julia Rybaruk Ukraina

10. Iryna Symovoniuk Ukraina

11. Oksana Yakovuk Ukraina

12. Maria Loshni Ukraina

13. Halyna Tkach Ukraina

14. Iryna Zolotykh Rosja

15. Ruslana Kravets Ukraina

16. Eugeniusz Michalkiewicz Białoruś