Podat.2018.10.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 576/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 26 października 2018 r.
w sprawie zakupu sprzętu dla Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 2 ust. 2 lit a) uchwały nr 37/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie informatyzacji Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwałą nr 376/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 19 czerwca 2018 r. w przedmiocie zakupu sprzętu, oprogramowania oraz usług informatycznych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych, zgodnie z rekomendacją Komisji Informatyzacji KRDP, postanawia o sfinansowaniu zakupu sprzętu dla Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych określonego w załączniku do niniejszej uchwały, do kwoty 17 000,00 (słownie: siedemnaście tysięcy) zł brutto.
§  2.  Koszty zakupu sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Informatyzacji KRDP na 2018 r. z pozycji Wa13.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

LpOddział KIDPSprzęt
1Lubuski Oddział KIDPMonitor

Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,

kopiarka, skaner)

2Śląski Oddział KIDPMonitor 2 szt.
3Wielkopolski Oddział KIDPMonitor 3 szt.
4Zachodniopomorski Oddział KIDPLaptop Monitor

Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka,

kopiarka, skaner)