Akty korporacyjne

Rewid.2019.5.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 maja 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3592/54/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wzoru planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 5 pkt 6 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Wprowadza się wzór planu zatrudnienia z alokacją pracowników oraz określa koszty ich zatrudnienia.
§  2.  Wzór planu zatrudnienia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

Wzór planu zatrudnienia z alokacją pracowników i kosztów ich zatrudnienia

§  1. 
1.  Plan zatrudnienia obejmuje:
a) podział organizacyjny Biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Izbą";
b) zadania jednostek organizacyjnych Biura Izby oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach;
c) podział źródeł finansowania kosztów zatrudnienia pracowników.
§  2.  Podział organizacyjny Biura Izby przedstawia się w następujący sposób:
1. Dyrektor Biura;
2. Dział Samorządowy;
3. Dział Prawny;
4. Dział Postępowania Kwalifikacyjnego;
5. Dział ds. Wsparcia Audytu;
6. Dział Finansowo-Księgowy;
7. Dział Szkoleniowo-Wydawniczy;
8. Dział Informatyczny;
9. Dział Administracyjny;
10. Dział Kontrolerów;
11. samodzielne stanowiska.
§  3.  Do zadań dyrektora Biura Izby należy:
1) kierowanie pracami Biura Izby;
2) koordynowanie funkcji obsługi organów Izby, komisji powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwaną dalej "KRBR", oraz Komisji Egzaminacyjnej,
3) reprezentowanie Biura Izby na zewnątrz, wykonując zadania ustalone zakresem obowiązków;
4) współpraca z prezesem KRBR, organami Izby i komisjami powołanymi przez KRBR w wykonywaniu zadań ustawowych i statutowych;
5) nadzór nad organizacją konferencji organizowanych przez Izbę;
6) współpraca z biurem obsługi Komisji Nadzoru Audytowego;
7) współpraca z innymi organizacjami współpracującymi z Izbą;
8) współpraca z firmą obsługującą Izbę w zakresie działalności public relations;
9) kontrola obiegu dokumentów w Biurze;
10) tworzenie i uaktualnianie instrukcji, procedur i regulaminów dotyczących funkcjonowania Biura;
11) koordynacja działań związanych z przeprowadzaniem przetargów;
12) planowanie i organizowanie pracy Biura, w tym wnioskowanie, w oparciu o zgłoszone przez kierowników działów Biura Izby, o zatrudnianie i zwalnianie pracowników.
§  4. 
1.  Dział Samorządowy zajmuje się obsługą organów Izby (z wyłączeniem Krajowej Komisji Rewizyjnej) oraz komisji powołanych przez KRBR (z wyłączeniem Komisji ds. finansowych).
2.  Do zadań pracowników Działu Samorządowego należą:
1) obsługa posiedzeń organów Izby, o których mowa w pkt 1;
2) obsługa komisji KRBR, o których mowa w pkt 1;
3) wykonywanie prac związanych z organizacją i obsługą Krajowych Zjazdów Biegłych Rewidentów;
4) obsługa rejestru biegłych rewidentów i listy firm audytorskich oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją biegłych rewidentów i firm audytorskich;
5) przygotowywanie projektów dokumentów do akceptacji Prezesa KRBR oraz obsługiwanych organów Izby i komisji KRBR;
6) prowadzenie spraw związanych z nadzorem KRBR nad funkcjonowaniem regionalnych oddziałów Izby;
7) obsługa współpracy międzynarodowej Izby;
8) przygotowywanie merytorycznych opracowań oraz zestawień statystycznych dotyczących działalności obsługiwanych organów Izby i obsługiwanych komisji KRBR, w tym na potrzeby Komisji Nadzoru Audytowego;
9) opracowywanie projektów sprawozdań rocznych oraz za kadencję obsługiwanych organów Izby;
10) wykonywanie innych statystycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez Prezesa KRBR lub dyrektora Biura Izby.
§  5. 
1.  Dział Prawny zajmuje się obsługą prawną Izby.
2.  Do zadań pracowników Działu Prawnego należą:
1) udzielanie porad prawnych;
2) sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych;
3) opiniowanie i tworzenie pism, umów, projektów uchwał, projektów postanowień i innych dokumentów;
4) bieżącą współpracę z organami Izby, komisjami KRBR, Komisją Egzaminacyjną, Centrum Edukacji PIBR, w szczególności w zakresie przygotowywanych przez nich dokumentów;
5) obsługę prawną posiedzeń organów Izby oraz komisji KRBR;
6) obsługę prawną Krajowych Zjazdów Biegłych Rewidentów;
7) obsługę prawną działalności Biura Izby;
8) współpracowanie z prawnikami świadczącymi usługi zewnętrzne na rzecz Izby.
§  6. 
1.  Dział Postępowania Kwalifikacyjnego zajmuje się obsługą Komisji Egzaminacyjnej oraz egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów, zwanych dalej "kandydatami".
2.  Do zadań Działu Postępowania Kwalifikacyjnego w szczególności należą:
1) obsługa posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej;
2) prowadzenie dokumentacji postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, w tym w szczególności:
a) przygotowywanie do rozpatrzenia przez Komisję Egzaminacyjną dokumentacji kandydatów,
b) prowadzenie ewidencji kandydatów oraz rejestrów protokołów egzaminacyjnych i kart egzaminacyjnych,
c) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji egzaminacyjnej,
d) wykonywanie czynności związanych z organizowaniem egzaminów dla kandydatów,
e) współpraca z regionalnymi oddziałami Izby, w których odbywają się egzaminy dla kandydatów,
f) obsługa recepcji budynku użytkowanego przez Komisję Egzaminacyjną;
3) obsługa administracyjno-organizacyjna przebiegu egzaminów dla kandydatów;
4) opracowywanie projektów uchwał i komunikatów Komisji Egzaminacyjnej oraz KRBR związanych z zakresem zadań Komisji Egzaminacyjnej;
5) opracowywanie informacji dla organów Izby i komisji KRBR w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
6) opracowywanie projektów sprawozdań rocznych oraz za kadencję Komisji Egzaminacyjnej;
7) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej;
8) zapewnienie poufności pytań i zadań egzaminacyjnych w toku przygotowywania i przeprowadzania egzaminów.
§  7.  Dział ds. Wsparcia Audytu zajmuje się:
1) monitorowaniem regulacji oraz publikacji (w tym anglojęzycznych) w zakresie audytu;
2) przygotowywaniem streszczeń (wskazówek) materiałów i regulacji dotyczących badania sprawozdań finansowych;
3) opracowywaniem projektów krajowych standardów wykonywania zawodu oraz kontroli jakości.
§  8. 
1.  Dział Finansowo-Księgowy zajmuje się obsługą Izby w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości.
2.  Do zadań pracowników Działu Finansowo-Księgowego należą w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Izby zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa;
2) organizowanie i prowadzenie rachunkowości Izby zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351);
3) sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie ustalonym w Zasadach obiegu dokumentów finansowych uchwalonych przez KRBR;
4) odpowiedzialność za poprawność i rzetelność rozliczeń podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych Izby;
5) współpraca z pozostałymi działami Biura w zakresie spraw finansowych, rachunkowości, obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej;
6) współpraca z regionalnymi oddziałami Izby w zakresie spraw finansowych i rachunkowości;
7) obsługa Komisji ds. finansowych;
8) obsługa Krajowej Komi sji Rewizyjnej;
9) obsługa finansowo-księgowa Centrum Edukacji PIBR;
10) udostępnianie osobom upoważnionym do kontroli gospodarki finansowej i rachunkowości Izby dokumentów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych;
11) opracowywanie projektów uchwał i komunikatów KRBR związanych z zakresem zadań Działu;
12) współpraca ze skarbnikiem KRBR oraz dyrektorem Biura Izby przy opracowywaniu rocznych planów finansowych Izby;
13) opracowywanie sprawozdań finansowych Izby oraz informacji dla organów Izby i komisji KRBR w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
14) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez prezesa KRBR lub dyrektora Biura Izby.
§  9. 
1.  Dział Szkoleniowo-Wydawniczy zajmuje się obsługą działalności szkoleniowej i wydawniczej Izby, w tym realizowanej przez Centrum Edukacji PIBR.
2.  Do zadań pracowników Działu Szkoleniowo-Wydawniczego należą w szczególności:
1) obsługa posiedzeń Komisji ds. szkoleń;
2) obsługa organizacji szkoleń obligatoryjnych i fakultatywnych dla biegłych rewidentów;
3) obsługa działalności wydawniczej Izby;
4) prowadzenie ewidencji szkoleń obligatoryjnych w oprogramowaniu użytkowanym w biurze Izby oraz analizowanie stanu przeszkolenia biegłych rewidentów;
5) współpracowanie z jednostkami organizującymi szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego;
6) opracowywanie projektów uchwał i komunikatów KRBR związanych z zakresem zadań Działu;
7) opracowywanie informacji dla organów Izby w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
8) opracowywanie projektów sprawozdań rocznych oraz za kadencję dotyczących działalności szkoleniowo-wydawniczej;
9) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez prezesa KRBR lub dyrektora Biura Izby.
§  10. 
1.  Dział Informatyczny zajmuje się obsługą funkcjonowania Biura Izby pod względem informatycznym.
2.  Do zadań pracowników Działu Informatycznego należą w szczególności:
1) administrowanie bazami danych Izby;
2) administrowanie elektronicznym systemem obiegu dokumentów oraz oprogramowaniem użytkowanym w Biurze Izby;
3) administrowanie stronami internetowymi PIBR;
4) egzekwowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oprogramowania aplikacyjnego użytkowanego w Biurze Izby;
5) egzekwowanie i nadzorowanie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oprogramowania systemowego i narzędziowego, sprzętu sieciowego i serwerów oraz przyłączonego do sieci sprzętu informatycznego w Biurze Izby;
6) administrowanie i zarządzenie sieciami komputerowymi, serwerami, aplikacjami, sieciowymi systemami operacyjnymi oraz stacjami roboczymi w Biurze Izby;
7) nadawanie uprawnień użytkownikom i przydzielanie uprawnień do wykorzystywania poszczególnych funkcji oprogramowania użytkowanego w Biurze Izby;
8) bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się tworzeniem zleconych aplikacji na rzecz Izby oraz nadzór nad tymi procesami;
9) wdrażanie nowych oprogramowań aplikacyjnych w Biurze Izby;
10) współdziałanie z innymi działami Izby w zakresie wykorzystywania oprogramowania aplikacyjnego;
11) wsparcie techniczne dla pracowników Biura Izby w zakresie obsługi oprogramowania aplikacyjnego użytkowanego w Biurze Izby;
12) wsparcie techniczne dla pracowników Biura Izby w zakresie wdrażanych technologii;
13) nadzorowanie wdrażanych technologii w Biurze Izby;
14) zapewnianie ochrony, poufności oraz niezawodności działania systemów w Biurze Izby, wykonywanie kopii bezpieczeństwa;
15) kontrola zużycia oraz planowanie potrzeb oraz zakupów oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz oprogramowania aplikacyjnego w Biurze Izby;
16) gospodarowanie sprzętem komputerowym Biura Izby;
17) ewidencja, nadzór i utrzymanie sprzętu i oprogramowania informatycznego na stanowiskach pracy w Biurze Izby;
18) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego zakupionego dla potrzeb Biura Izby;
19) opracowywanie informacji dla organów Izby w sprawach związanych z zakresem zadań Działu;
20) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez prezesa KRBR lub dyrektora Biura Izby.
§  11. 
1.  Dział Administracyjny zajmuje się obsługą organizacyjną i kancelaryjną, zaopatrzeniem oraz obsługą techniczną i gospodarczą Izby.
2.  Do zadań pracowników Działu Administracyjnego należą w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji spraw związanych z administrowaniem lokalami należącymi do Izby, z wyłączeniem lokali użytkowanych przez regionalne oddziały Izby;
2) obsługa elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Biurze Izby;
3) archiwizowanie dokumentów Izby;
4) zabezpieczanie zaopatrzenia Izby;
5) bieżąca współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się świadczeniem usług na potrzeby Izby;
6) administrowanie pokojami gościnnymi;
7) obsługa procesu sprzedaży wydawnictw Izby,
8) wykonywanie innych systematycznych i doraźnych zadań wyznaczonych przez prezesa KRBR lub dyrektora Biura Izby.
§  12.  Osoby zatrudnione w Dziale Kontrolerów w Izbie przeprowadzają kontrole w firmach audytorskich w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
§  13.  W Biurze Izby mogą być zatrudniane osoby na samodzielnych stanowiskach, podlegające bezpośrednio prezesowi KRBR lub dyrektorowi Biura Izby.
§  14.  Wynagrodzenia pracowników w części odpowiadającej czasowi pracy poświęconego na realizację zadań, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), finansowane są ze środków kierowanych na realizację tych zadań.