Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2176/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 2 sierpnia 2022 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 558/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze:
1.
Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych:
*
Regina Maliszewska.
2.
Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych:
*
Jolanta Chmielowiec.
3.
Kurs specjalistyczny opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów pielęgniarek i położnych:
*
Anna Gwara.
4.
Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych:
*
Piotr Rozpędowski.
5.
Kurs specjalistyczny Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych:
*
Piotr Rozpędowski.
6.
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych:
*
Magdalena Kotlarz.
7.
Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla położnych:
*
Magdalena Kotlarz.
8.
Kurs specjalistyczny Terapia bólu ostrego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych:
*
Elżbieta Baliszewska.
9.
Kurs specjalistyczny Terapia bólu przewlekłego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych:
*
Elżbieta Baliszewska.
10.
Kurs specjalistyczny Endoskopia dla pielęgniarek:
*
Ewa Osiecka.
11.
Kurs specjalistyczny Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek:
*
Beata Owczarek.
12.
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla pielęgniarek:
*
Barbara Król.
13.
Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych:
*
Barbara Król.
14.
Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek:
*
Olga Knaflewska.
15.
Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek:
*
Otylia Schönborn.
16.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek:
*
Piotr Rozpędowski.
17.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo ratunkowe dla pielęgniarek:
*
Piotr Rozpędowski.
18.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek:
*
Beata Rudak.
19.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek:
*
Regina Maliszewska.
20.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek:
*
Weronika Rozenberger.
21.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek:
*
Weronika Rozenberger.
22.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek:
*
Weronika Rozenberger.
23.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek:
*
Barbara Król.
24.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjny dla pielęgniarek:
*
Elżbieta Baliszewska.
25.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych:
*
Elżbieta Baliszewska.
26.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek:
*
Barbara Król.
27.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek:
*
Alicja Spaczyńska-Ratajczak.
28.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych:
*
Elżbieta Baliszewska.
29.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek:
*
Olga Knaflewska.
30.
Kurs kwalifikacyjny Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek:
*
Wioletta Dolczewska.
31.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo neurologiczne dla pielęgniarek:
*
Jolanta Chmielowiec.
32.
Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek:
*
Jolanta Chmielowiec.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.