Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia... - OpenLEX

Wytypowanie przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.5.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 maja 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2023/VIIP/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 10 maja 2022 r.
w sprawie wytypowania przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2021, poz. 628), § 25 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2016, poz. 1761 ze zm.), uchwały nr 6/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do działania w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, oraz art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych deleguje przedstawiciela samorządu pielęgniarek i położnych do udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu:
1.
Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych:
*
Małgorzata Matuszewska,
*
Maciej Krajewski,
*
Monika Krężel.
2.
Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych:
*
Tomasz Niewiadomski,
*
Magdalena Sobalik,
*
Alicja Stanikowska.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.