Lekarz.2017.12.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 22/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 grudnia 2017 r.
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją i ustawą przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w związku z art. 188 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm., dalej "Konstytucja") oraz art. 17 ust. 1 Konstytucji i art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 39 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 5 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 522 z późn. zm.) Naczelna Rada Lekarska uchwala, co następuje:
§  1.  Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz.U. poz. 2017, dalej "Rozporządzenie") wraz z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia oraz § 2 Rozporządzenia wraz z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia, w zakresie w jakim przepisy te różnicują wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury w zależności od postępowania kwalifikacyjnego, w którym lekarz został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji

- z art. 32 ust. 1 Konstytucji i art. 18 3c § 1 i § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

§  2.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do sporządzenia, podpisania i złożenia do Trybunału Konstytucyjnego wniosku, o którym mowa w § 1, oraz reprezentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku, o którym mowa w § 1, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.