Akt korporacyjny

Podat.2018.1.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/2018
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 10 stycznia 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP w związku z podejrzeniem popełnienia czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną przez członków Zespołu kontrolującego ds. kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za 2016 r.

Na podstawie § 13 ust.1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP w związku z podejrzeniem popełnienia czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną przez członków Zespołu kontrolującego ds. kontroli całokształtu działalności finansowej i majątkowej Wielkopolskiego Oddziału KIDP za rok 2016
- Janusza Rynka,
- Jolantę Nikolaj,
- Irenę Bachowska,
polegającego na naruszeniu art. 15b zasad etyki zawodowej doradców podatkowych poprzez niezakończenie czynności kontrolnych i nie sporządzenie oraz przekazanie protokołu z czynności kontrolnych zgodnie z podjętymi przez Krajową Komisję Rewizyjną KIDP uchwałami numer 43/2017 oraz 67/2017.
§  2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP do wystosowania stosownego zawiadomienia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.