KAAUM.2017.10.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 50/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 31 października 2017 r.
w sprawie: wystąpienia do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie zmiany w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z Uchwałą Nr 49/2017 KRAUM z dnia 31 października 2017 r. w sprawie stanowiska co do planowanej nowelizacji przepisów Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych,
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pojęć: "kształcenie medyczne na podstawowym poziomie" oraz "podstawowe kształcenie lekarsko-dentystyczne", użytych w Dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, postuluje się wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o wprowadzenie zmian w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 125), polegających na nadaniu następującego brzmienia lit. a i b:

"a) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego, tj. dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej sześcioletnich studiów na kierunku lekarskim, obejmujących co najmniej 5500 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym dwusemestralne praktyczne nauczanie w dziedzinach klinicznych na 6. roku studiów, lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia lekarsko- dentystycznego, tj. dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, obejmujących co najmniej dwusemestralne praktyczne nauczanie na 5. roku studiów, lub

b) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego, tj. dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarskim rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r., lub dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia lekarsko-dentystycznego, tj. dyplom lekarza dentysty wydany przez polską szkołę wyższą potwierdzający ukończenie studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym rozpoczętych przed dniem 1 października 2012 r., lub".

§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Ministrowi Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia