Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 16
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów, Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o zwrot kosztów instalacji w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wystąpienia do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia i Ministra Środowiska o opracowanie zasad zwrotu kosztów instalacji w gabinetach stomatologicznych separatorów amalgamatu.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.