Akt korporacyjny

Lekarz.2017.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 190/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie wystąpienia do międzynarodowych organizacji lekarskich o udzielenie poparcia dla protestu lekarzy

Na podstawie art. 5 pkt 14 i 20 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 4 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza do zwrócenia się w imieniu samorządu lekarskiego do Zgromadzenia Ogólnego Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) oraz innych międzynarodowych organizacji lekarskich o udzielenie poparcia dla postulatów trwającego w Polsce protestu lekarzy i solidarną postawę międzynarodowej społeczności lekarskiej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.