Podat.2017.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 11/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 22 maja 2017 r.
w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały nr 3/1/2003 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie odpłatności członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt.2 Statutu KIDP oraz § 8 ust.3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia wystąpić do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwały nr 3/1/2003 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału KIDP z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie odpłatności członków Zarządu Kujawsko-pomorskiego Oddziału KIDP, której podstawą prawną podjęcia jest zawieszona przez Ministra Finansów uchwała nr 132/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 03.07.2002 r. W tym stanie Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP wnosi o obciążenie członków Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału nieuiszczoną opłatą za udział w szkoleniach w wysokości wnoszonej przez pozostałych uczestników, oraz o podjęcie działań mających na celu ujednolicenie zasad uczestnictwa członków Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP w szkoleniach organizowanych przez Izbę z uwzględnieniem postanowień załącznika do uchwały nr 25/2006 II Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 w sprawie stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z którym udział w szkoleniach jest odpłatny.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.