Akt korporacyjny

Podat.2017.7.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 22/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie wystąpienia do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie zwrotu bezpodstawnie wypłaconych zwrotów kosztów podróży w związku z posiedzeniem Prezydium KRDP w Pradze w dniu 8 października 2015 r.

Na podstawie § 31 ust. 1 pkt.2 Statutu KIDP oraz § 8 ust.3 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP, uchwala się, co następuje:
§  1.  Wobec stwierdzenia, że koszty podróży służbowej związane z wyjazdem do Pragi na posiedzenie Prezydium KRDP w dniu 8 października 2015 r. zostały zwrócone bez podjęcia przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwały w sprawie delegowania poszczególnych osób do odbycia podróży służbowej poza granicami kraju zgodnie z § 10 ust. 4 uchwały 36/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, mając również na uwadze postanowienie § 3 ust. 1 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia wystąpić do Krajowej Rady Doradców Podatkowych o podjęcie działań mających na celu zwrot poniesionych wydatków przez osoby, które zatwierdziły poniesione wydatki i dokonały realizacji płatności z tytułu odbytych podróży służbowych do Pragi w celu udziału m.in. w posiedzeniu Prezydium KRDP
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.