Rewid.2018.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2108/39/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 10 kwietnia 2018 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 16 ust. 7 pkt 5 w związku z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz.1089, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Członkom Komisji Egzaminacyjnej przysługuje wynagrodzenie za wykonane czynności/prace według stawek określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2636/49a/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r., zmieniona uchwałą Nr 2895/54/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr 260/8/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji Egzaminacyjnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia w trybie przepisów art. 102 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz.1089, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIK

Stawki wynagrodzeń przysługujących członkom Komisji Egzaminacyjnej

Lp.Rodzaj czynności/pracUprawnionyStawka wynagrodzeń w zł lub w %Jednostka odniesieniaWarunek ograniczający wynagrodzenie według art. 13

ust. 7 ustawy

123456
1.Udział w posiedzeniu Komisji Egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnychprzewodniczący Komisji13%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

za posiedzenie (nie więcej niż jedno w danym dniu)w wysokości nieprzekraczającej 15% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

członek Komisji10%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

2.Udział w egzaminie pisemnymprzewodniczący składu egzaminacyjnego150 złza godzinę trwania egzaminuw wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

członek składu egzaminacyjnego100 zł
3.Udział w egzaminie dyplomowym i egzaminie z prawa gospodarczego w części ustnejprzewodniczący składu egzaminacyjnego100 złza każdego egzaminowanego
członek składu egzaminacyjnego80 zł
4.Przygotowanie pytań testowych oraz zadań sytuacyjnych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi.członek Komisji odpowiedzialny za przygotowanie egzaminu30%

sumy wynagrodzeń autorów za zadania wchodzące w skład zestawu egzaminacyjnego

testy i zadania sytuacyjne

w zestawie

5.Przygotowanie pytań testowych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap I (koncepcja i opracowanie autorskie)członek Komisji60 - 80 złpytanie testowe - wycena zależna od zakresu tematycznego i stopnia trudności (według oceny przewodniczącego Komisji)w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

6.Przygotowanie pytań testowych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap II (weryfikacja, aktualizacja, modyfikacja)członek Komisji30 - 40 zł
7.Przygotowanie zadań sytuacyjnych egzaminacyjnych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap I (koncepcja i opracowanie autorskie)członek Komisji300 - 900 złzadania sytuacyjne

- wycena zależy od zakresu tematycznego, objętości i stopnia trudności (według oceny przewodniczącego Komisji)

8.Przygotowanie zadań sytuacyjnych egzaminacyjnych wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap II (weryfikacja, aktualizacja, modyfikacja)członek Komisji150 - 450 zł
9.Sprawdzanie prac egzaminacyjnychprzewodniczący składu egzaminacyjnego15 złza każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną
członek składu egzaminacyjnego25 zł
10.Sprawdzanie pisemnych prac na egzaminie dyplomowymczłonek składu egzaminacyjnego100 złza każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną
11.Rozpatrzenie odwołania od wyniku egzaminu i wykluczenia z egzaminuczłonek Komisji weryfikujący ponownie pracę

i przygotowujący materiały do rozpatrzenia odwołania

60 złza zweryfikowanie każdej pracy

i przygotowanie wniosków dla Komisji Egzaminacyjnej

w wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

12.Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia aplikacjiczłonkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

2%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy,

w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych

za analizę i ocenę każdego wniosku oraz przygotowanie materiałów do decyzji Komisji Egzaminacyjnejw wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

13.Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie odbycia albo zaliczenia praktykiczłonkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

14.Rozpatrzenie wniosku o którym mowa w art. 12 ust.1 pkt. 2 lit. a ustawy (stwierdzenie zaliczenia egzaminów z wiedzy teoretycznej, o których mowa w art. 15 ust.1-3 i 5)członkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

15.Rozpatrzenie wniosku o którym mowa w art. 15 ust.2 ustawy (stwierdzenie zaliczenia wszystkich egzaminów na kierunku studiów w ramach umowy - art.12 ust.3)członkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

16.Za ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na podstawie art. 5 ustawyczłonkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

2%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej

za przygotowanie materiałów do decyzji Komisji Egzaminacyjnejw wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia
członek składu egzaminacyjnego ustalający zakres tematycznyza poprzedni rok kalendarzowy, w zaokrągleniu w dół do pełnych złotychza ustalenie zakresu tematycznego egzaminuw gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

17.Rozpatrzenie wniosku w sprawie stwierdzenia spełniania warunków w zakresie posiadania doświadczenia zawodowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawyczłonkowie (wszyscy) składu osobowego analizującego

i oceniającego wniosek

50 złza analizę i ocenę każdego wniosku oraz przygotowanie materiałów do decyzji Komisji Egzaminacyjnejw wysokości nieprzekraczającej 2% przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej

za poprzedni rok kalendarzowy

18.Przygotowanie zadania wielosytuacyjnego ("studium gospodarcze") na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi (rozwiązań) - etap I: koncepcja i opracowanie autorskiezespół autorski członków Komisji Egzaminacyjnej3.500 złza zadanie egzaminacyjnew wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy

19.Przygotowanie zadania wielosytuacyjnego ("studium gospodarcze") na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi (rozwiązań) - etap II: weryfikacja oraz recenzja (sprawdzenie, opinia, wnioski, redakcja)członek/członkowie Komisji Egzaminacyjnejrównowartość

40%

wynagrodzenia przyznanego autorom zadania

za zadanie egzaminacyjne
20.Przygotowanie zadania wielosytuacyjnego ("studium gospodarcze") na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi (rozwiązań) - etap III: weryfikacja oraz recenzja (końcowa redakcja oraz kwalifikacja zadania na egzamin)przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej lub

członek Komisji wyznaczony na przewodniczącego składu egzaminacyjnego

równowartość

30%

wynagrodzenia przyznanego autorowi

za zadanie egzaminacyjnew wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy

21.Przygotowanie pytań na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap I: koncepcja i opracowanie autorskieczłonek Komisji Egzaminacyjnej200 złza każde pytanie egzaminacyjnew wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy

22.Przygotowanie pytań na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap II: weryfikacja i recenzja pytaniaczłonek Komisji Egzaminacyjnejrównowartość

30%

wynagrodzenia przyznanego autorowi

za każde pytanie egzaminacyjnew wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy

23.Przygotowanie pytań na egzamin dyplomowy wraz z wzorcem prawidłowych odpowiedzi - etap III: kwalifikacja pytania oraz końcowa redakcjaprzewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej lub

członek Komisji wyznaczony na przewodniczącego składu egzaminacyjnego

równowartość

30%

wynagrodzenia należnego autorowi

zakwalifikowanie zadania

do wykorzystania podczas egzaminu

w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia

w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy