Rewid.2018.11.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2824/48/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 20 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty z tytułu nadzoru w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwała określa wysokość stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu nadzoru, zwanej dalej "opłatą", w 2019 r.
§  2.  Ustala się opłatę w wysokości 1,38 % rocznych przychodów osiągniętych w 2019 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 2018 r., co stanowi opłatę w wartości minimalnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.