Rewid.2018.8.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2471/45/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm. 1 ) w związku z § 8. 1. pkt 2 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn.zm. 2 ), uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Uchwała określa wysokość stawek wynagrodzenia dla:
1) prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zwanej dalej "Radą";
2) przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, zwanego dalej "Sądem";
3) zastępcy przewodniczącego Sądu;
4) Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego, zwanego dalej "Rzecznikiem";
5) przewodniczącego Krajowej Komisji Nadzoru, zwanej dalej "Komisją";
6) zastępcy przewodniczącego Komisji;
7) zastępców prezesa Rady;
8) sekretarza Rady;
9) skarbnika Rady

- za prace wykonywane przez ww. osoby w związku z pełnieniem funkcji członka w organie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

2.  Wysokość stawek wynagrodzenia, o których mowa w niniejszej uchwale, określa się w ujęciu procentowym, w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok
3.  Stawki wynagrodzenia zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych.
§  2.  Ustala się następujące stawki wynagrodzenia:
1) dla prezesa Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) reprezentowaniem Rady,
b) kierowaniem Radą,
c) przyjmowaniem interesantów,
d) sprawowaniem nadzoru nad Biurem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w wysokości 80% przeciętnego wynagrodzenia;
2) dla przewodniczącego Sądu oraz zastępcy przewodniczącego Sądu za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) kontrolą merytoryczną i formalną nad pismami procesowymi wnoszonymi do Sądu,
b) wyznaczaniem składów orzekających,
c) wskazywaniem przewodniczących składów orzekających,
d) organizowaniem narady dla członków Sądu,
e) reprezentowaniem Sądu

w wysokości:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia - dla przewodniczącego Sądu;
b) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla zastępcy przewodniczącego Sądu;
3) dla Rzecznika za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorowaniem pracy zastępców Rzecznika,
b) podziałem spraw pomiędzy zastępcami Rzecznika,
c) kontrolowaniem pism procesowych przygotowywanych przez zastępców Rzecznika,
d) organizowaniem narady zastępców Rzecznika,
e) reprezentowaniem Rzecznika

w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia;

4) dla przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorowaniem pracy kontrolerów,
b) reprezentowaniem Komisji,
c) przygotowywaniem pism w imieniu Komisji

w wysokości:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia - dla przewodniczącego Komisji,
b) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla zastępcy przewodniczącego Komisji;
5) dla zastępców prezesa Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) wykonywaniem zadań powierzonych do realizacji przez prezesa Rady i Radę,
b) reprezentowaniem Rady

w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia;

6) dla sekretarza Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z nadzorem nad:
a) przeprowadzaniem głosowań Rady;
b) wykonywaniem uchwał i postanowień Rady;
c) przygotowywaniem protokołów posiedzeń Rady;
d) prawidłowością prowadzenia rejestru biegłych rewidentów oraz listy firm audytorskich;

w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia;

7) dla skarbnika Rady za wykonywanie prac związanych w szczególności z:
a) nadzorem nad finansową działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
b) współpracą z Krajową Komisją Rewizyjną

w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia.

§  3.  Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w § 2, jest złożenie podpisanego rachunku za prace wykonane w danym miesiącu.
§  4.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc uchwała Nr 2109/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za prace związane z działalnością organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, z tym że jej postanowienia mają zastosowanie po dniu 1 stycznia 2019 r. do wynagrodzeń należnych za okres do dnia 31 grudnia 2018 r. włącznie.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń należnych za okres od 1 stycznia 2019 r.
1 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym zmieniona ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 z późn. zm.).
2 Uchwała Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.